Permalink
Browse files

Update vi.js.coffee

  • Loading branch information...
1 parent f1ca816 commit 44535a141e7e99d255c7e97a90141acfba70e311 @haucongle haucongle committed on GitHub Jun 23, 2016
Showing with 12 additions and 12 deletions.
  1. +12 −12 vi.js.coffee
View
@@ -12,9 +12,9 @@ I18n.vi =
edit: "Chỉnh sửa"
undo: "Hủy bỏ"
redo: "Làm lại"
- select_all: "Select All"
- select_none: "Select None"
- delete_selected: "Delete Selected"
+ select_all: "Chọn tất cả"
+ select_none: "Không chọn"
+ delete_selected: "Xóa phần được chọn"
insert: "Chèn"
table: "Bảng"
note: "Ghi chú"
@@ -98,9 +98,9 @@ I18n.vi =
options: "Tùy chỉnh"
options_line_colors: "Màu đường"
options_invert_line_direction: "Invert line direction"
- options_show_fk_icon: "Hiển thị biểu tượng khóa ngoài"
- options_show_ai_icon: "Show Auto Increment Icon"
- options_show_not_null_icon: "Hiển thị biểu tượng không được null"
+ options_show_fk_icon: "Hiển thị icon khóa ngoại"
+ options_show_ai_icon: "Hiện thị icon tự động tăng"
+ options_show_not_null_icon: "Hiển thị icon not null"
options_show_default_values: "Hiển thị giá trị mặc định"
options_language: "Ngôn ngữ"
options_save_changes: "Lưu thay đổi"
@@ -131,11 +131,11 @@ I18n.vi =
login: "Đăng nhập"
close: "Đóng"
back: "Quay lại"
- dirty_schema_confirmation: "Unsaved changes!"
- dirty_schema_confirmation_message: "You have unsaved changes in your schema, would you like to save it?"
- dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Save changes"
- dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Discard changes"
- dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Cancel"
+ dirty_schema_confirmation: "Không lưu những thay đổi!"
+ dirty_schema_confirmation_message: "Bạn đã không lưu những thay đổi trong lược đồ của bạn, bạn có muốn lưu nó không?"
+ dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Lưu những thay đổi"
+ dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Bỏ những thay đổi"
+ dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Hủy"
designer:
save_note_edit: "Lưu"
cancel_note_edit: "Hủy bỏ"
@@ -153,7 +153,7 @@ I18n.vi =
field_default: "Mặc định"
field_unique: "Không được trùng"
field_allow_nulls: "Cho phép rỗng"
- field_autoincrement: "Auto Increment"
+ field_autoincrement: "Tự động tăng"
field_primary_key: "Khóa chính"
field_foreign_key: "Khóa ngoại"
field_save: "Lưu"

0 comments on commit 44535a1

Please sign in to comment.