Basit ve işlevsel bir veritabanı sınıfı
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
BDB.php
LICENSE
README.md

README.md

BDB

Basit ve işlevsel bir veritabanı sınıfı

## Kullanımı Evvela PDO bağlantısını yapmamız gerekiyor:

use PDO;
use DemirPHP\BDB;

$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=database;', 'root', '');
$bdb = new BDB($pdo);

Sorgu çalıştırmak

// Satırları döndürür
BDB::query('SELECT * FROM post')->fetchAll();

// Satır döndürür
BDB::query('SELECT * FROM post WHERE id=?', $id)->fetch();

// Sütun döndürür
BDB::query('SELECT title FROM post WHERE id=:id', [':id' => $id])->fetchColumn();
BDB::query('SELECT COUNT(id) FROM post')->fetchColumn();

### Sorgu parametresi eklemek ? ile parametre ayarlamak için, sorgudan hemen sonraki metod parametrelerine sırasıyla ekleme yapılarak kullanılabilir.

BDB::query('SELECT * FROM post WHERE id=? AND draft=? AND cid=?', $id, $draft, $cid)->fetch();

: ile parametre ayarlamak için, sorgudan sonraki dize içerisine ekleme yapılarak kullanılabilir.

BDB::query('UPDATE post SET title=:title, body=:body, cid=:cid WHERE id=:id', [
	':title' => $title,
	':body' => $body,
	':cid' => $cid,
	':id' => $id
]);