Sayfalama sınıfı ile yüksek adetli verileri sayfalayın
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src/DemirPHP
README.md
composer.json

README.md

Sayfalama Sınıfı

Sayfalama sınıfı ile yüksek adetli verileri sayfalayın

## Kullanımı

$question = new Question;
$count = $question->fetch('SELECT COUNT(id) as count FROM question');
$pagination = new Pagination($count->count, 10, 1, 'http://site.com/?sayfa=(:num)');
$questions = $question->getAll(['limit' => $pagination->limit()]);
$pages = $pagnation->toHtml();

Açıklamalı haliyle yazalım:

$pagination = new Pagination($toplamOgeSayisi, $sayfaBasinaOgeSayisi, $gecerliSayfa, $sayfaURL);

## Metod Listesi

 • setMaxPages(int $maxPages) Bir satırda gösterilecek sayfa sayısını belirler
 • setCurPage(int $curPage) Mevcut bulunulan sayfayı belirler
 • setTotalItems(int $totalItems) Toplam öğe sayısını beliriler
 • setPattern(string $pattern) URL desenini belirler
 • getPageUrl(int $pageNum) Sayfa sayısına göre URL döndürür
 • getNextPage() Sonraki sayfa numarasını döndürür
 • getPrevPage() Bir önceki sayfa numarasını döndürür
 • getNextUrl() Bir sonraki sayfa URL'sini döndürür
 • getPrevUrl() Bir önceki sayfa URL'sini döndürür
 • getPages() Sayfaları oluşturur
 • toHtml(bool $pager = false) Sayfaları HTML biçiminde döndürür
 • limit() SQL Sorgusu için limit sayısı döndürür

Farklı senaryo

Basit bir örnekle, bir array sayfalayalım

$items = [
 'Öğe 1',
 'Öğe 2',
 'Öğe 3',
 'Öğe 4',
 'Öğe 5',
 'Öğe 6',
 'Öğe 7',
 'Öğe 8'
];

$itemCount = count($items);
$curPage = isset($_GET['page']) ? (int) $_GET['page'] : 1;
$perPage = 2;
$url = '?page=(:num)';

$pagination = new Pagination($itemCount, $perPage, $curPage, $url);

$limit = explode(',', $pagination->limit());
$items = array_slice($items, $limit[0], $limit[1]);
print_r($items);
echo $pagination->toHtml();