Русская документация по underscore.js
JavaScript HTML
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

          __                             
         /\ \                           __      
 __ __  ___  \_\ \   __  _ __  ____  ___  ___  _ __  __  /\_\  ____   _ __  __ __ 
/\ \/\ \ /' _ `\ /'_ \ /'__`\/\ __\/ ,__\ / ___\ / __`\/\ __\/'__`\ \/\ \ /',__\  /\ __\/\ \/\ \
\ \ \_\ \/\ \/\ \/\ \ \ \/\ __/\ \ \//\__, `\/\ \__//\ \ \ \ \ \//\ __/ \ \ \/\__, `\ __\ \ \/ \ \ \_\ \
 \ \____/\ \_\ \_\ \___,_\ \____\\ \_\\/\____/\ \____\ \____/\ \_\\ \____\ _\ \ \/\____//\_\\ \_\ \ \____/
 \/___/ \/_/\/_/\/__,_ /\/____/ \/_/ \/___/ \/____/\/___/ \/_/ \/____//\ \_\ \/___/ \/_/ \/_/  \/___/ 
                                     \ \____/   
                                      \/___/

Русскоязычная документация по underscore.js [http://underscorejs.ru]

Родительский проект: https://github.com/kulakowka/Backbone.js-Russian [http://backbonejs.ru/]