Skip to content

DigitaleDeltaOrg/dd-grid-api

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

dd-grid-api

Achtergrond

Binnen het Digitale Delta project (zie www.digitaledelta.org) is een web service API ontwikkeld voor het zoeken, vinden een opvragen van tijdseries, de DD-API.
Zie www.digitaledelta.org/dd.v202.html voor de specifities van de DD-API, en zie https://github.com/DigitaleDeltaOrg/dd-api voor de verdere ontwikkelingen aan de DD-API.

De DD-GRID-API is een vervolg op dit traject, en richt zich op het zoeken, vinden en opvragen van roosterdata: statische en/of tijdafhankelijke data op een raster en/of een curvilineair grid.

Zowel de DD-API als de DD-GRID-API zijn ontwikkeld door de Digitale Delta Werkgroep, een samenwerking van een tiental bedrijven en instanties die allemaal betrokken zijn bij het waterbeheer in Nederland (lijst volgt). Deze werkgroep bestaat al een aantal jaren, en werkt sinds 2019 nauw samen met het InformatieHuis Water, dat momenteel werkt aan het overnemen van het beheer van de API's.

Documentatie DD-GRID-API

De volgende documentatie en informatie over de DD-GRID-API beschikbaar:

About

Ontwikkeling van een Digitale Delta API voor roosterdata

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published