Permalink
Browse files

Polish - Mass - Adding 12.08, 12.26, 12.27

  • Loading branch information...
1 parent f65526e commit f2d9a12a75e1c7c1a32d07f22e1c1ca88b21bd06 @mmolenda mmolenda committed Dec 10, 2015
View
@@ -0,0 +1,3 @@
+.vagrant
+Vagrantfile
+divinum-officium.conf
@@ -56,7 +56,7 @@ Homo natus est in ea, et ipse fund
Allel�ja, allel�ja
!Judith 15:10
Tu gl�ria Jer�salem, tu l�t�tia Isra�l, tu honorific�ntia p�puli nostri
-!Judith 4:7
+!Cant 4:7
Tota pulchra es, Mar�a: et m�cula origin�lis non est in te. Allel�ja.
[Evangelium]
@@ -79,7 +79,7 @@ culpis
$Per Dominum
[Communio]
-!
+!Ps 86:3, Luc 1:49
Glori�sa dicta sunt de te, Mar�a: quia fecit tibi magna qui potens est.
[Postcommunio]
@@ -97,8 +97,8 @@ $Per Dominum
[Commemoratio Secreta]
!Pro Octava Nativitatis
Oblata, D�mine, m�nera, nova Unig�niti tui Nativit�te sanct�fica: nosque a~
-peccat�rum nostrorum m�culis em�nda. Per e�ndem D�minum nostrum. Pr�fatio et~
-Communicantes de Nativitate, ratione Octav�.
+peccat�rum nostrorum m�culis em�nda.
+$Per eundem
[Communio]
!Act 7:55; 7:58; 7:59
@@ -77,7 +77,7 @@ Justus ut palma flor
[Secreta]
S�scipe, D�mine, m�nera, qu� in ejus tibi sollemnit�te def�rimus, cujus nos~
-conf�dimus patroc�nio libcr�ri.
+conf�dimus patroc�nio liber�ri.
$Per Dominum
[Commemoratio Secreta]
@@ -77,7 +77,7 @@ Justus ut palma flor
[Secreta]
S�scipe, D�mine, m�nera, qu� in ejus tibi sollemnit�te def�rimus, cujus nos~
-conf�dimus patroc�nio libcr�ri.
+conf�dimus patroc�nio liber�ri.
$Per Dominum
[Commemoratio Secreta]
@@ -1,11 +1,20 @@
[Nat]
!Prefacja o Bożym Narodzeniu
-v. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:
+v. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
+Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
+Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:
[Trinitate]
!Prefacja o Trójcy Przenajświętszej
-v. Zaprawdę godne to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
-Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:
+v. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
+Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
+Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:
+
+[Maria]
+!Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
+v. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
+I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc święto Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
+Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:
[Communis]
!Prefacja zwykła
@@ -14,6 +23,13 @@ v. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wsz
[C-common]
v. Zjednoczeni w Świętych Obcowaniu, ze czcią wspominamy najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:
+[C-common1962]
+v. Zjednoczeni w Świętych Obcowaniu, ze czcią wspominamy najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa: a także Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy,
+
[C-Nat]
-!Na Boże Narodzenie i w czasie Oktawy
-v. Zjednoczeni w Świętych Obcowaniu, obchodzimy prześwięty dzień, w którym Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:
+!Na Boże Narodzenie i przez Oktawę
+v. Zjednoczeni w Świętych Obcowaniu, obchodzimy prześwięty dzień, w którym Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa:
+
+[C-Nat1962]
+!Na Boże Narodzenie i przez Oktawę
+v. Zjednoczeni w Świętych Obcowaniu, obchodzimy prześwięty dzień, w którym Najświętsza Dziewica Maryja porodziła temu światu Zbawiciela, i ze czcią wspominamy najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę tegoż Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa: a także Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy,
@@ -0,0 +1,77 @@
+[Rank]
+In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis;;Duplex I classis cum octava communi;;6.5;;ex C11
+
+[Rank1960]
+In Conceptione Immaculata Beatae Mariae Virginis;;Duplex I classis;;6;;ex C11
+
+[Rule]
+ex C11;
+Gloria
+Credo
+Prefatio=Maria=Conceptióne immaculáta;
+
+[Comment]
+Niepokalane Poczęcie N. M. P.
+Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna (lekcja), zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski (antyfony, graduał). Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
+
+[Introitus]
+!Iz 61:10
+v. Weselę się wielce w Panu i raduje się duch mój w moim Bogu: gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia i odział płaszczem świętości jak oblubienicę ubraną klejnotami.
+!Ps 29:2
+Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom.
+&Gloria
+v. Weselę się wielce w Panu i raduje się duch mój w moim Bogu: gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia i odział płaszczem świętości jak oblubienicę ubraną klejnotami.
+
+[Oratio]
+Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotował Synowi Swojemu godne mieszkanie, prosimy Cie: jak na mocy zasług przewidzianej śmierci tegoż Syna Twego zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, tak dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie czystymi.
+$Per eundem
+
+[Lectio]
+Czytanie z Księgi Przysłów.
+!Prz 8:22-35
+Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Jeszcze nie wytrysnęły źródła wód, jeszcze ciężarem swym nie stanęły góry: przed pagórkami jam była zrodzona. Jeszcze nie uczynił był ziemi ni rzek, ni zawias okręgu ziemi. Gdy niebiosa urządzał, byłam przy tym: gdy nad przepaścią krąg ziemski utwierdzał, gdy w górze umacniał niebiosa i w karby ujmował źródła wód, gdy morzu zakreślał granice jego i wodom nadawał prawo, by nie przekraczały swych granic, gdy ziemię ustalał w posadach. Z Nim byłam wszystko wespół urządzając i radowałam się na każdy dzień, igrając ciągle przed Jego obliczem, igrając na ziemskim okręgu — a rozkosz moja przebywać wśród synów ludzkich. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie od rzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana.
+
+[Graduale]
+!Jdt 13:23
+Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga, wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi.
+!Jdt 15:10
+Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego.~
+Alleluja, alleluja.
+!Pnp 4:7
+Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Alleluja.
+
+[Tractus]
+!Ps 86:1-2
+Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował: bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.
+!Ps 85:3
+Głoszą o tobie rzeczy pełne chwały, o miasto Boże.
+!Ps 86:5
+Wszyscy co do jednego tam się narodzili, a Najwyższy sam je umocnił.
+
+[GradualeP]
+Alleluja, alleluja
+!Jdt 15:10
+Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego. Alleluja.
+!Pnp 4:7
+Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Alleluja.
+
+[Evangelium]
+Słowa ++ Ewangelii świętej według Łukasza.
+!Łk 1:26-28
+Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami».
+
+[Offertorium]
+!Łk 1:28
+Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, alleluja.
+
+[Secreta]
+Przyjmij, Panie, ofiarę zbawienia, którą Tobie składamy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: jak my wyznajemy, że Ona dzięki uprzedniej łasce Twojej jest wolna od wszelkiej zmazy, tak dla Jej wstawiennictwa od wszelkich przewinień racz nas, Panie, wyzwolić.
+$Per Dominum
+
+[Communio]
+!Ps 86:3, Łk 1:49
+Maryjo, głoszą o Tobie rzeczy pełne chwały, albowiem uczynił Ci wielkie rzeczy, który możny jest.
+
+[Postcommunio]
+Panie Boże nasz, niech Sakrament, który przyjęliśmy, wyleczy nas z ran tego grzechu, od którego w wyjątkowy sposób zachowałeś Najświętszą Maryję od chwili niepokalanego poczęcia.
+$Per Dominum
@@ -4,6 +4,11 @@ In Vigilia Nativitatis Domini;;Duplex I classis;;6
[Rule]
Tempora none
+[Comment]
+Wigilia Bożego Narodzenia
+Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
+Liturgię Wigilii Bożego Narodzenia przenika radość bliskiego już święta. W lekcji św. Paweł streszcza naukę o Osobie Zbawiciela: «Syn Dawida według ciała, Syn Boży w mocy». W Betlejem rozpoczyna On ziemską pielgrzymkę, która zaprowadzi Go na krzyż i do Zmartwychwstania. Bramy Kościoła są otwarte na wejście niebieskiego Króla. Trzeba otworzyć przed Nim bramy naszych dusz. Wigilia to ostatni dzień przygotowania. Godnym i serdecznym przyjęciem naprawmy zniewagę, której Jezus doznał w Betlejem i doznaje poprzez wieki od tych, którzy Go nie przyjmują.
+
[Introitus]
!Wj 16:6; 16:7
v. Dziś poznacie, że przyjdzie Pan i zbawi nas; a rano ujrzycie chwałę Jego.
@@ -3,6 +3,11 @@ In Vigilia Nativitatis Domini;;Duplex I classis;;6
[Rule]
+[Comment]
+Wigilia Bożego Narodzenia
+Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
+Liturgię Wigilii Bożego Narodzenia przenika radość bliskiego już święta. W lekcji św. Paweł streszcza naukę o Osobie Zbawiciela: «Syn Dawida według ciała, Syn Boży w mocy». W Betlejem rozpoczyna On ziemską pielgrzymkę, która zaprowadzi Go na krzyż i do Zmartwychwstania. Bramy Kościoła są otwarte na wejście niebieskiego Króla. Trzeba otworzyć przed Nim bramy naszych dusz. Wigilia to ostatni dzień przygotowania. Godnym i serdecznym przyjęciem naprawmy zniewagę, której Jezus doznał w Betlejem i doznaje poprzez wieki od tych, którzy Go nie przyjmują.
+
[Introitus]
!Wj 16:6; 16:7
v. Dziś poznacie, że przyjdzie Pan i zbawi nas; a rano ujrzycie chwałę Jego.
@@ -24,7 +29,7 @@ Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na Apostoła, przeznaczony do Ewangel
!Wj 16:6; 16:7
v. Dziś poznacie, że przyjdzie Pan i zbawi nas; a rano ujrzycie chwałę Jego.
!Ps 79:2-3
-Pasterzu Izraela, posłuchaj: Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Zabłyśnij, który siedzisz na Cherubach, przed Efraimem, Beniaminem, Manassesem. Alleluja, alleluja,
+Pasterzu Izraela, posłuchaj: Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Zabłyśnij, który siedzisz na Cherubach, przed Efraimem, Beniaminem, Manassesem. Alleluja, alleluja.
V. Jutro zgładzone będą nieprawości ziemi: a Zbawiciel świata będzie królował nad nami. Alleluja.
[Evangelium]
@@ -7,6 +7,11 @@ Credo
Prefatio=Nat
celebranda aut missa prima aut missa secunda aut missa tertia
+[Comment]
+Boże Narodzenie — Msza o Północy
+Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej przy Żłóbku
+O północy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony, Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony; Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».
+
[Introitus]
!Ps 2:7
v. Pan rzekł do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Cię dziś zrodziłem».
@@ -7,6 +7,13 @@ Credo
Prefatio=Nat
celebranda aut missa prima aut missa secunda aut missa tertia
+[Comment]
+Boże Narodzenie — Msza o Świcie
+Stacja u Św. Anastazji
+Wschód słońca po długiej zimowej nocy to obraz Chrystusa, który zajaśniał w dniu dzisiejszym nad ludzkością. Antyfona na wejście, kolekta i graduał wspominają o światłości nadprzyrodzonej, którą Chrystus obdarza nasze dusze. Ewangelia wspomina dalsze wydarzenia dnia narodzin Zbawiciela. O świcie przybyli do żłóbka pasterze, przedstawiciele narodu wybranego. Podobnie jak oni, i my wielbimy Boga za wszystko, co widzimy i słyszymy w tym świętym dniu.
+Druga Msza Bożego Narodzenia wzięła swój początek od nabożeństwa stacyjnego, odprawianego w kościele św. Anastazji, Męczennicy, ku jej czci.
+Św. Anastazja została spalona za wiarę w Sirmium (Mitrovica w Slawonii) w dniu 25 grudnia. Imię jej wymienia się w kanonie Mszy św. Obecnie we Mszy św., poświęconej Bożemu Narodzeniu, dołącza się wspomnienie św. Anastazji. Jej imię, które po grecku znaczy «zmartwychwstanie», wpłynęło, być może, na dobór tekstów mszalnych. Lekcja wspomina o Chrzcie św., który jest owocem tajemnicy Zmartwychwstania. W graduale śpiewa się wielkanocny psalm 117. Boże Narodzenie to wschód Słońca, które pełnym blaskiem zajaśnieje w dniu Zmartwychwstania.
+
[Introitus]
!Iz 9:2,6
v. Światłość zabłyśnie dzisiaj nad nami, albowiem narodził się nam Pan! A imię Jego nazwano: Przedziwny, Bóg, Książę pokoju, którego królestwu nie będzie końca.
@@ -32,7 +39,7 @@ Najmilszy: Okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego: zbawi
[Graduale]
!Ps 117:26; 117:27; 117:23
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie: Pan jest Bogiem i zajaśniał nam.
-V. Stało się to przez Pana; cudem jest w oczach naszych. Alleluja, alleluja,
+V. Stało się to przez Pana; cudem jest w oczach naszych. Alleluja, alleluja.
!Ps 92:1
V. Pan króluje, w majestat się oblókł, odział się Pan w potęgę i przepasał się mocą. Alleluja.
@@ -8,6 +8,11 @@ Prefatio=Nat
celebranda aut missa prima aut missa secunda aut missa tertia
(rubrica 1960) no Ultima Evangelium
+[Comment]
+Boże Narodzenie — Msza w Dzień
+Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
+Trzecia Msza Bożego Narodzenia, która jest punktem kulminacyjnym obchodu, zwraca naszą uwagę na godność Dziecięcia, które spoczęło w betlejemskim żłóbku. Słyszymy najwspanialsze teksty Nowego Testamentu opiewające majestat wcielonego Słowa. Śpiewy mszalne będące echem tych czytań wzywają cały świat do uczczenia nowo narodzonego Zbawiciela, który jest Królem.
+
[Introitus]
!Iz 9:6
v. Maleńki nam się narodził i Syn został nam dany, władza spoczęła na Jego ramionach, a imię Jego nazwano: Zwiastun Wielkiego Planu.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f2d9a12

Please sign in to comment.