Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

174 lines (163 sloc) 7.366 kb
/*
* Language code: fi_FI
* Automatic generated via autotranslator.php tool
* Generation date 2009-01-19 22:07:11
*/
// Date 2009-01-19 22:07:11
// START - Lines generated via autotranslator.php tool.
// Reference language: en_US
CHARSET=UTF-8
OrdersArea=Asiakkaiden tilausten alueella
SuppliersOrdersArea=Toimittajien tilaukset alueella
OrderCard=Tilaa kortti
Order=Tilata
Orders=Tilaukset
OrderFollow=Seuranta
OrderDate=Tilaa päivämäärä
NewOrder=Uusi järjestys
ToOrder=Tee jotta
MakeOrder=Tee jotta
SupplierOrder=Toimittaja jotta
SuppliersOrders=Toimittajien tilaukset
SuppliersOrdersRunning=Nykyinen toimittajien tilaukset
CustomerOrder=Asiakas jotta
CustomersOrders=Asiakkaiden tilausten
CustomersOrdersRunning=Nykyisten asiakkaiden tilausten
CustomersOrdersAndOrdersLines=Asiakkaan tilaukset ja tilaukset "linjat
OrdersToValid=Tilauksia voimassa
OrdersToBill=Tilaukset laskuttaa
OrdersInProcess=Tilaukset prosessi
OrdersToProcess=Tilausten käsittely
StatusOrderCanceledShort=Peruutettu
StatusOrderDraftShort=Vedos
StatusOrderValidatedShort=Validoidut
StatusOrderOnProcessShort=Prosessissa
StatusOrderProcessedShort=Jalostettu
StatusOrderToBillShort=Bill
StatusOrderApprovedShort=Hyväksyttiin
StatusOrderRefusedShort=Kieltäydytty
StatusOrderToProcessShort=Käsitellä
StatusOrderReceivedPartiallyShort=Osittain saanut
StatusOrderReceivedAllShort=Kaikki saivat
StatusOrderCanceled=Peruutettu
StatusOrderDraft=Luonnos (on vahvistettu)
StatusOrderValidated=Validoidut
StatusOrderOnProcess=Prosessissa
StatusOrderProcessed=Jalostettu
StatusOrderToBill=Bill
StatusOrderApproved=Hyväksyttiin
StatusOrderRefused=Kieltäydytty
StatusOrderReceivedPartially=Osittain saanut
StatusOrderReceivedAll=Kaikki saivat
DraftOrWaitingApproved=Esitys tai hyväksytty ei vielä määrännyt
DraftOrWaitingShipped=Esitys tai validoitua ole vielä lähetetty
MenuOrdersToBill=Tilaukset laskuttaa
SearchOrder=Haku jotta
Sending=Lähettävä
Sendings=Sendings
ShipProduct=Laiva tuote
Discount=Discount
CreateOrder=Luo Tilaa
RefuseOrder=Jätteiden jotta
ApproveOrder=Hyväksy jotta
ValidateOrder=Validate jotta
DeleteOrder=Poista jotta
CancelOrder=Peruuta tilaus
AddOrder=Lisää jotta
AddToMyOrders=Add to my tilaukset
AddToOtherOrders=Lisää muut tilaukset
ShowOrder=Näytä jotta
NoOpenedOrders=N: o avataan tilaukset
NoOtherOpenedOrders=Mikään muu avataan tilaukset
OtherOrders=Muut tilaukset
LastOrders=Viimeisin %s tilaukset
LastModifiedOrders=Viimeisin %s muunnettu tilaukset
LastClosedOrders=Viimeisin %s suljettu tilaukset
AllOrders=Kaikki tilaukset
NbOfOrders=Määrä tilauksia
OrdersStatistics=Tilaukset tilastot
OrdersStatisticsSuppliers=Toimittaja tilaukset tilastot
NumberOfOrdersByMonth=Määrä tilauksia kuukausittain
AmountOfOrdersByMonthHT=määrä tilauksia kuukausittain (ilman veroja)
ListOfOrders=Luettelo tilaukset
CloseOrder=Sulje jotta
ConfirmCloseOrder=Oletko varma, että haluat sulkea tämän tilauksen? Kun tilaus on päättynyt, se voidaan laskuttaa.
ConfirmCloseOrderIfSending=Oletko varma, että haluat sulkea tämän tilauksen? Sinun on lähellä tilauksen vasta, kun kaikki merenkulku on valmis.
ConfirmDeleteOrder=Oletko varma, että haluat poistaa tämän tilauksen?
ConfirmValidateOrder=Oletko varma, että haluamme vahvistaa tämän määräyksen nojalla <b>nimi %s?</b>
ConfirmCancelOrder=Oletko varma, että haluat peruuttaa tämän tilauksen?
ConfirmMakeOrder=Oletko varma, että haluat vahvistaa olet tehnyt tämän <b>tilauksen %s?</b>
GenerateBill=Luo lasku
ClassifyBilled=Luokittele "Laskutetun"
ComptaCard=Kirjanpito-kortti
DraftOrders=Luonnos tilaukset
RelatedOrders=Aiheeseen liittyvät tilaukset
OnProcessOrders=Prosessissa tilaukset
RefOrder=Ref. tilata
RefCustomerOrder=Ref. asiakas jotta
CustomerOrder=Asiakas jotta
RefCustomerOrderShort=Ref. asiakasnumero. tilata
SendOrderByMail=Lähetä tilata postitse
ActionsOnOrder=Toimia, jotta
NoArticleOfTypeProduct=N: o artikkeli tyypin "tuote" niin ei shippable artikkeli tässä tilauksessa
OrderMode=Jotta menetelmä
AuthorRequest=Pyydä tekijä
UseCustomerContactAsOrderRecipientIfExist=Käytä asiakkaan yhteystiedot, jos se on määritetty sijaan kolmannen osapuolen osoite jotta vastaanottajan osoite
RunningOrders=Toimitussuhteet prosessi
UserWithApproveOrderGrant=Useres myönnetään "hyväksyä tilauksia" lupaa.
Error_COMMANDE_SUPPLIER_ADDON_NotDefined=Constant COMMANDE_SUPPLIER_ADDON ole määritelty
Error_COMMANDE_ADDON_NotDefined=Constant COMMANDE_ADDON ole määritelty
Error_FailedToLoad_COMMANDE_SUPPLIER_ADDON_File=Failed to load module file ' %s'
Error_FailedToLoad_COMMANDE_ADDON_File=Failed to load module file ' %s'
OrderSource0=Kaupalliset ehdotus
OrderSource1=Internet
OrderSource2=Mail kampanja
OrderSource3=Puhelin compain
OrderSource4=Faksi kampanja
OrderSource5=Kaupalliset
OrderSource6=Varastoida
QtyOrdered=Kpl velvoitti
AddDeliveryCostLine=Lisää toimitus kustannukset linja ilmoitetaan paino, jotta
PDFEinsteinDescription=Täydellinen jotta malli (logo. ..)
// Date 2009-01-19 22:07:11
// STOP - Lines generated via parser
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 20:45:19).
// Reference language: en_US
OrderLine=Tilaa linja
PaymentOrderRef=Maksutoimisto jotta %s
CloneOrder=Klooni jotta
ConfirmCloneOrder=Oletko varma, että haluat klooni tässä <b>järjestyksessä %s?</b>
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2009-08-13 20:45:19).
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-07-17 11:26:22).
// Reference language: en_US
OrderToProcess=Jotta prosessi
TypeContact_commande_internal_SALESREPFOLL=Edustaja seurantaan asiakkaan tilauksen
TypeContact_commande_internal_SHIPPING=Edustaja seurantaan merenkulku
TypeContact_commande_external_BILLING=Asiakkaan lasku yhteystiedot
TypeContact_commande_external_SHIPPING=Asiakas merenkulku yhteystiedot
TypeContact_commande_external_CUSTOMER=Asiakas ottaa yhteyttä seurantaan, jotta
TypeContact_order_supplier_internal_SALESREPFOLL=Edustaja seurantaan toimittaja järjestys
TypeContact_order_supplier_internal_SHIPPING=Edustaja seurantaan merenkulku
TypeContact_order_supplier_external_BILLING=Toimittajan lasku yhteystiedot
TypeContact_order_supplier_external_SHIPPING=Toimittajan merenkulku yhteystiedot
TypeContact_order_supplier_external_CUSTOMER=Toimittajan yhteystiedot seurantaan, jotta
PDFEdisonDescription=Yksinkertainen, jotta malli
PDFQuevedoDescription=Täydellinen, jotta malli Espanjan RE ja IRPF
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-07-17 11:26:25).
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:33:40).
// Reference language: en_US -> fi_FI
DispatchSupplierOrder=Vastaanottaminen toimittaja järjestys %s
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2010-09-04 01:34:02).
// START - Lines generated via autotranslator.php tool (2012-02-29 16:10:23).
// Reference language: en_US -> fi_FI
SuppliersOrdersToProcess=Toimittajan tilauksia käsitellä
StatusOrderSentShort=Meneillään
ShippingExist=Lähetys olemassa
UnvalidateOrder=Unvalidate järjestys
ConfirmUnvalidateOrder=Oletko varma että haluat palauttaa järjestyksen <b>%s</b> Luonnos-tilaan?
OrderByMail=Posti
OrderByFax=Faksin
OrderByEMail=Sähköposti
OrderByWWW=Online
OrderByPhone=Puhelin
// STOP - Lines generated via autotranslator.php tool (2012-02-29 16:10:45).
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.