Permalink
Browse files

Trad: Fix missing translation

  • Loading branch information...
1 parent f14d294 commit 78e2d85e666d88b7bb634da246f2126c0d5cc96c @simnandez simnandez committed Mar 29, 2012
Showing with 9 additions and 3 deletions.
  1. +4 −2 htdocs/langs/ca_ES/agenda.lang
  2. +5 −1 htdocs/langs/es_ES/agenda.lang
@@ -10,6 +10,8 @@ LocalAgenda=Calendari local
AffectedTo=Assignada a
DoneBy=Realitzat per
Events=Esdeveniments
+MyEvents=Els meus events
+OtherEvents=Altres events
ListOfActions=Llista d'esdeveniments
EventOnFullDay=Esdeveniment per tot el dia
Location=Localització
@@ -63,12 +65,12 @@ AgendaUrlOptions4=<b>logint=%s</b> per a restringir insercions a accions que afe
AgendaUrlOptions5=<b>logind=%s</b> per a restringir insercions a accions realitzades per l'usuari <b>%s</b>.
AgendaShowBirthdayEvents=Mostra aniversari dels contactes
AgendaHideBirthdayEvents=Amaga aniversari dels contacte
-ExtSites=Calendaris externs
# External Sites ical
+ExportCal=Exportar calendari
ExtSites=Calendaris externs
ExtSitesEnableThisTool=Mostrar calendaris externs a l'agenda
ExtSitesNbOfAgenda=Nombre de calendaris
AgendaExtNb=Calendari nº %s
ExtSiteUrlAgenda=Url d'accés a l'arxiu. ical
-ExtSiteNoLabel=Sense descripció
+ExtSiteNoLabel=Sense descripció
@@ -10,6 +10,8 @@ LocalAgenda=Calendario local
AffectedTo=Asignada a
DoneBy=Realizado por
Events=Eventos
+MyEvents=Mis eventos
+OtherEvents=Otros eventos
ListOfActions=Listado de eventos
EventOnFullDay=Evento para todo el día
Location=Localización
@@ -63,8 +65,10 @@ AgendaUrlOptions4=<b>logint=%s</b> para restringir inserciones a acciones que af
AgendaUrlOptions5=<b>logind=%s</b> para restringir inserciones a acciones realizadas por el usuario <b>%s</b>.
AgendaShowBirthdayEvents=Mostrar cumpleaños de los contactos
AgendaHideBirthdayEvents=Ocultar cumpleaños de los contactos
+
+# External Sites ical
+ExportCal=Exportar calendario
ExtSites=Calendarios externos
-# External Sites ical=
ExtSitesEnableThisTool=Mostrar calendarios externos en la agenda
ExtSitesNbOfAgenda=Número de calendarios
AgendaExtNb=Calendario nº %s

0 comments on commit 78e2d85

Please sign in to comment.