Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
103 lines (102 sloc) 941 Bytes
# $FreeBSD: src/share/timedef/bg_BG.CP1251.src,v 1.1.2.2 2002/03/12 17:32:20 phantom Exp $
# $DragonFly: src/share/timedef/bg_BG.CP1251.src,v 1.2 2003/06/17 04:37:03 dillon Exp $
#
# WARNING: spaces may be essential at the end of lines
# WARNING: empty lines are essential too
#
# Short months names
#
ßíó
Ôåâ
Ìàð
Àïð
Ìàé
Þíè
Þëè
Àâã
Ñåï
Îêò
Íîâ
Äåê
#
# Long months names
#
ßíóàðè
Ôåâðóàðè
Ìàðò
Àïðèë
Ìàé
Þíè
Þëè
Àâãóñò
Ñåïòåìâðè
Îêòîìâðè
Íîåìâðè
Äåêåìâðè
#
# Short weekdays names
# (padded with a space to conform with other languages)
Íä
Ïí
Âò
Ñð
×ò
Ïò
Ñá
#
# Long weekdays names
#
Íåäåëÿ
Ïîíåäåëíèê
Âòîðíèê
Ñðÿäà
×åòâúðòúê
Ïåòúê
Ñúáîòà
#
# X_fmt
#
%H:%M:%S
#
# x_fmt
#
%d.%m.%y
#
# c_fmt
#
%a %e %b %X %Y
#
# am
#
am
#
# pm
#
pm
#
# date_fmt
#
%a %e %b %Y %X %Z
#
# Long months names (alternative)
#
ßíóàðè
Ôåâðóàðè
Ìàðò
Àïðèë
Ìàé
Þíè
Þëè
Àâãóñò
Ñåïòåìâðè
Îêòîìâðè
Íîåìâðè
Äåêåìâðè
#
# md_order
#
dm
#
# ampm_fmt
%I:%M:%S %p
# EOF
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.