Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

104 lines (103 sloc) 957 Bytes
# $FreeBSD: src/share/timedef/el_GR.ISO8859-7.src,v 1.4.2.1 2002/03/12 17:32:20 phantom Exp $
# $DragonFly: src/share/timedef/el_GR.ISO8859-7.src,v 1.2 2003/06/17 04:37:03 dillon Exp $
#
# WARNING: spaces may be essential at the end of lines
# WARNING: empty lines are essential too
#
# Short month names
#
Éáí
Öåâ
Ìáñ
Áðñ
Ìáú
Éïí
Éïë
Áõã
Óåð
Ïêô
Íïå
Äåê
#
# Long month names
#
Éáíïõáñßïõ
Öåâñïõáñßïõ
Ìáñôßïõ
Áðñéëßïõ
ÌáÀïõ
Éïõíßïõ
Éïõëßïõ
Áõãïýóôïõ
Óåðôåìâñßïõ
Ïêôùâñßïõ
Íïåìâñßïõ
Äåêåìâñßïõ
#
# Short weekday names
#
Êõñ
Äåõ
Ôñé
Ôåô
Ðåì
Ðáñ
Óáâ
#
# Long weekday names
#
ÊõñéáêÞ
ÄåõôÝñá
Ôñßôç
ÔåôÜñôç
ÐÝìðôç
ÐáñáóêåõÞ
ÓÜââáôï
#
# X_fmt
#
%H:%M:%S
#
# x_fmt
#
%d/%m/%Y
#
# c_fmt
#
%a %e %b %X %Y
#
# am
#
ðì
#
# pm
#
ìì
#
# date_fmt
#
%a %e %b %Y %X %Z
#
# Long months names (alternative)
#
ÉáíïõÜñéïò
ÖåâñïõÜñéïò
ÌÜñôéïò
Áðñßëéïò
ÌÜúïò
Éïýíéïò
Éïýëéïò
Áýãïõóôïò
ÓåðôÝìâñéïò
Ïêôþâñéïò
ÍïÝìâñéïò
ÄåêÝìâñéïò
#
# md_order
#
dm
#
# ampm_fmt
#
%I:%M:%S %p
# EOF
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.