Conform het advies Eindproductstandaarden ter vervanging van StUF-BG en StUF-ZKN wordt binnen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden samen met software-leveranciers gewerkt aan nieuwe standaard voor Berichtuitwisseling gebaseerd op YAML/JSON.
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
BAG opvragen
BRK opvragen
BRP opvragen
BUURT-WIJK opvragen
HR opvragen
SPECS
YAML
Best practices.docx
Datamodel Kernregistratie Medewerkers.docx
Principes API's.docx
README.md
Werkwijze omzetten StUF naar Api.docx
YAML specificatie.docx Add files via upload Aug 28, 2017
aansluitkeuze.png
vraag-antwoord.png Add files via upload Aug 25, 2017

README.md

Ambitie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Probleemstelling

De doelstelling van Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) is om 100% digitaal & 100% zaakgericht te werken. Dit traject zal op de huidige manier nog maanden/jaren in beslag nemen. De snelheid waarmee gemiddeld genomen huidige StUF-koppelvlakken gerealiseerd worden laat te wensen over, mede veroorzaakt door de complexiteit van StUF. Dit vraagt om een andere aanpak.

Initiatief

Vanuit het CIO-office van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is het initiatief gekomen tot het omarmen van een andere aanpak om de ambitie te kunnen realiseren.

Samenwerking

In samenwerking met softwareleveranciers Vicrea, Green Valley en Centric wordt de oplossing gerealiseerd binnen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Waarbij Solventa een belangrijke rol speelt in het inhoudelijk aansturen van het traject, conform door Solventa begin 2017 opgestelde principes voor het opzetten van Eindproductstandaarden (zie Gemmaonline.nl)

Context

De aanpak die Drechtsteden kiest is in lijn met het advies dat Solventa in opdracht van KING heeft uitgebracht over het opstellen van Eindproductstandaarden ter vervanging van StUF-BG en StUF-ZKN. Hieronder een opsomming van de voordelen van Eindproductstandaarden die in dit advies benoemd worden:

 • Eindproductstandaarden kunnen in hoger tempo worden opgesteld door KING.

 • Aanbieders van applicaties kunnen eenvoudiger/goedkoper aan eindproductstandaarden voldoen aangezien deze minder complex zijn.

 • Eindproductstandaarden zijn toegesneden op ketens en/of afgebakend op een domein en daarmee specifieker.

 • De eindproductstandaarden reduceren de ruimte voor interpretatieverschillen tot nihil.

 • KING kan de conformiteit aan eindproductstandaarden eenvoudiger toetsen.

 • Door de inzet van eindproductstandaarden is de rolverdeling tussen applicaties scherp gedefinieerd.

Het advies is omarmd door de StUF Regiegroep en wordt als leidraad gehanteerd voor de opzet van de 'nieuwe StUF'. De nieuwe StUF is niet radicaal anders, het borduurt zo veel mogelijk voort op de goede aspecten van StUF en andere vastgestelde specificaties zoals LO GBA, RSGB en RGBZ.

Nieuwe StUF

Met het omarmen van het advies gaat KING koersen richting een nieuwe StUF. Veel is er onduidelijk over hoe dit traject er uit gaat zien. Een feit is dat Drechtsteden graag de nek uitsteekt en leveranciers bij elkaar brengt om conform eerder genoemd advies koppelvlakken te realiseren. Leveranciers Vicrea en Green Valley zijn inmiddels druk bezig de eerste koppelvlakken te realiseren op basis van JSON. Met deze resultaten gaat Drechtsteden bij KING aantonen dat er inderdaad vele voordelen te behalen zijn met de inzet van Eindproductstandaarden en de technische mogelijkheden van JSON. Dit soort praktijkvoorbeelden heeft KING nodig om de route naar een nieuwe StUF te concretiseren.

Drechtsteden zelf is er daarnaast van overtuigd dat op deze wijze de koppelvlakken wel op 1 januari 2018 gerealiseerd kunnen zijn.

Aansluitkeuze

Drechtsteden hanteert een afwegingskader om een keuze te maken in de manier van aansluiten. Dit kader is in de volgende plaat gevisualiseerd.

alt text

Oplossingsrichting

De oplossing voor Drechtsteden is geënt op principes die zijn afgeleid uit het advies Eindproductstandaarden van Solenvta. Specifiek voor Drechtsteden zijn de principes uit dit advies aangescherpt en gelden als leidraad voor het tot stand komen van de oplossing (zie Principes API's).   Drechtsteden kiest ervoor om voor Vraag/Antwoord-constructies de andere aanpak te gaan hanteren, en dan specifiek voor afnemende applicaties die de bevraging van Basis- en Kernregistraties en Zaken/Documenten momenteel met StUF niet (correct) ondersteunen.

Vraag/Antwoord mechanisme

De vraag is standaard en simpel, bevat enkel de aanduiding van de vraag en de zoekcriteria. Door de opzet van vraag/antwoord in elementaire bevragingen bevatten antwoorden geen overbodige gegevens. Is er op basis van een antwoord nog behoefte om verder te vragen, bijvoorbeeld om de gegevens van een gerelateerde persoon, dan dient een nieuwe vraag te worden gesteld.

Met de vragende partij (de afnemer) is een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) overeengekomen. Dit betekent dat het vastligt welke gegevens (tot op attribuutniveau) maximaal afgenomen mogen worden. Het vraagbericht dat de afnemer stuurt naar de CDV specificeert deze maximale gegevensset niet. De vragen zijn gespecificeerd in de YAML-specificatie, de vragen zijn voor iedere afnemer identiek. 

Nadat de vraag m.b.v. CDV beantwoord is (CDV moet hiervoor een of meerdere bronnen aanwenden) wordt het antwoordbericht gefilterd op basis van de geldende autorisaties voor die afnemer (conform GLO). Het gefilterde antwoordbericht wordt teruggestuurd naar de afnemer.

Visualisatie

alt text

Technologie

In maart 2016 heeft het Forum Standaardisatie een discussiedocument opgesteld waarin wordt uitgelegd wat API's zijn, hoe ze werken en wat de betekenis is voor standaarden. In deze discussie worden ook achtergronden en trends besproken die de gekozen richting in dit document ondersteunen. Zie voor meer achtergrond informatie: https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/application-programming-interfaces-api

Voor het opstellen van de API's voor Drechtsteden wordt aangesloten op de API- en URI-strategie die is opgesteld door het deelprogramma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DsO), zie DsO.

API's worden op basis van JSON webservices aangeboden.

Om tussen softwareleveranciers misinterpretatie te voorkomen wordt via YAML een specificatie opgesteld. Met een YAML specificatie is het mogelijk om JSON webservices te genereren.

JSON

JSON is een gestandaardiseerd gegevensformaat. JSON maakt gebruik van voor de mens leesbare tekst in de vorm van data-objecten die bestaan uit een of meer attributen met bijbehorende waarde. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor uitwisseling van data tussen server en webapplicatie, als een alternatief voor xml. Daarmee is een JSON API uitermate geschikt voor de communicatie met mobiele devices en IoT toepassingen van afnemers. 

YAML

YAML is ontwikkeld vanuit oogpunt van menselijke leesbaarheid en uitbreidbaarheid. YAML is dan ook goed voor mensen leesbaar, mede door de verplichte witruimtes in regels om structuur aan te geven. YAML ondersteunt default object referenties en relationele structuren. Dit maakt het mogelijk om in YAML net als in XML eenvoudig cyclische datastructuren met diepe hiërarchie vast te leggen. YAML is geen XML, maar kent door de efficiëntere structuur wel een aantal grote voordelen boven XML. Op basis van YAML gegenereerde JSON, moet dan nog wel in de software worden geplaatst door de leverancier. Dit kost zeker ook nog wel ontwikkeltijd, maar het is veel efficiënter en laat minder ruimte voor misinterpretatie dan de wijze waarop momenteel StUF wordt ingepast in de software. Precies op dit punt kan de inzet van YAML dus meerwaarde opleveren. Het is dus niet het idee dat JSON services dan alsnog handmatig worden gerealiseerd.

Zie document YAML specificatie voor verdere uitleg over het creeren van YAML-specificaties en het genereren van code vanuit YAML.

Werkwijze

 • Functionele specificatie wordt opgesteld door Drechtsteden (per EPS), gereviewd door leveranciers en na overeenstemming op Github geplaatst.

 • YAML specificitie wordt opgesteld door Vicrea (per entiteit), gereviewd door Drechtsteden en Green Valley en na overeenstemming op Github geplaatst.

 • Vicrea en Green Valley zorgen op basis van YAML specificatie voor het opnemen van de functionaliteit in de software (conform de

beschrijving op Github).

 • Voorbeeldberichten worden op Github geplaatst.

Documentatie

Opgeleverde specificaties

 • [SPEC] Functionele specificatie Opvragen BRP-gegevens

 • [SPEC] Functionele specificatie Opvragen HR-gegevens

 • [SPEC] Functionele specificatie Opvragen MDW-gegevens

 • [SPEC] Functionele specificatie Opvragen BAG-gegevens

 • [SPEC] Functionele specificatie Opvragen BRK-gegevens

 • [SPEC] Functionele specificatie Opvragen WIJK/BRT-gegevens

 • [SPEC] Functionele specificatie Zaak-Documentservices

 • [YAML] Opvragen BRP-gegevens

 • [YAML] Opvragen HR-gegevens

 • [YAML] Opvragen MDW-gegevens

 • Best practices  


Heb je vragen of opmerkingen over dit traject: neem contact op met Dennis de Wit (d.de.wit@drechtsteden.nl of LinkedIn)