Skip to content
DrupalCamp CS: Migrace z databází neznámých systémů - workshop
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_sql
config/sync
drush
scripts/composer
web
.editorconfig
.env.example
.gitattributes
.gitignore
.lando.yml
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
load.environment.php
phpunit.xml.dist

README.md

Migrace z databáze neznámých systémů

Drupal CS Camp workshop

Lektor: Martin Klíma, martin.klima@hqis.cz

Drupal profil: https://www.drupal.org/u/martin_klima

Co je dobré mít, než začneme

Co udělat před workshopem

 • Stáhout nebo naklonovat projekt z tohoto repozitáře do pracovního adresáře

 • Být v tomto adresáři

 • Spustit vývojové prostředí

  lando start
  
 • Nainstalovat všechny potřebné soubory

  lando composer install
  
 • Vytvořit setting.php z připraveného souboru

  cp web/sites/workshop.settings.php web/sites/default/settings.php    
  
 • Nainstalovat Drupal

  lando drush si minimal --existing-config
  
 • Změnit si heslo pro Admina, např. na "admin"

  lando drush upwd admin admin
  
 • Zkusit, jestli Drupal frčí

  http://migration.localhost
  http://migration.lndo.site
  

  případně použijte příkaz:

  lando info -s appserver
  

  a tam najdete URL k projektu.

Co udělat dále, klidně až na workshopu

 • Naimportovat zdrojovou databázi pro migraci

  lando db-import -h database_source _sql/source.sql  
  
You can’t perform that action at this time.