Skip to content
Aplikacie pre podporu kurzu Java EE
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Domacnost
PrepocetWS
WebApplication
.gitignore
2mAINv.xml
Používateľská príručka.pdf
README.md
import.json

README.md

ee

Aplikacie pre podporu kurzu Java EE

Na úspešné spustenie aplikácií je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov.

 1. Stiahnuť najnovšiu verziu systému z https://github.com/EE-DAI-FMPH-UNIBA-SK/ee
 2. Otvoriť všetky 3 aplikácie v Netbeans
 3. Ak nemáte nainštalovaný GlassFish je potrebné ho nainštalovať. V časti Services pravým tlačidlom kliknúť na možnosť Servers, vybrať možnosť Add Server
 4. Spraviť deploy na aplikáciu PrepocetWS
 5. V projekte Domacnost prejsť do časti Web Service References, pravým tlačidlo kliknúť na Prepocet a spraviť naň Refresh
 6. Spustiť GlassFish ak ste ho náhodou medzičasom vypli
 7. Spustiť príkazový riadok a dostať sa do priečinka kde je nainštalovaný GlassFish
 8. Vojsť do priečinka bin
 9. Spustiť postupne príkazy: a. asadmin b. create-jms-resource --host localhost --port 4848 --restype javax.jms.TopicConnectionFactory --property Name=MyConnectionFactory jms/topicfactory c. create-jms-resource --host localhost --port 4848 --restype javax.jms.Topic --property Name=MyTopic jms/topic
 10. Spraviť deploy na projekty Domacnost a KalendarDomacnost
 11. Môžete aplikácie spustiť a na prihlásenie použiť meno admin a heslo admin
You can’t perform that action at this time.