Skip to content
Poczta Polska - śledzenie przesyłek
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
logo-src
nbproject
release
src/ext
.gitignore
README.md
privacy.md

README.md

Logo

PP tracker

PP tracker umożliwia śledzenie przesyłek Poczty Polskiej w telefonie, co jest ułatwione dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów kreskowych.

Pobieranie

kod do pobrania Gotowy program można pobrać ze [strony apki na PhoneGap Build](https://build.phonegap.com/apps/296028/share) lub z Google Play (a niedługo być może także z Jolla Store). Aplikacja jest w pełni funkcjonalna tylko na platformie Android.

Dostępna jest także wersja do uruchomienia w przeglądarce. Tutaj jednak nie ma skanera, więc trzeba wpisać kod ręcznie, ale i tak jest on zapamiętywany między uruchomieniami.

Teoretycznie aplikacja może działać na iOS. Jeśli ktoś ma nadmiarowy klucz do Apple Store (albo nadmiarowe $100), to proszę o kontakt ;-).

O programie

W aplikacji użyto wtyczki do czytania kodów BarcodeScanner. Do zbudowania samej aplikacji użyto programu PhoneGap.

Dla programistów: nie to nie jest błąd, że pliku phonegap.js nie ma w katalogu app (mimo tego, że jest dołączany w pliku index.html). Pliki JS niezbędne do działania wtyczek są automatycznie dodawane przez PhoneGap Build.

Wersja dla przeglądarek różni się obecnie dosyć znacząco od tej dostępnej dla Android ze względu na ograniczenia (chodzi o CORS i o to, że Poczta Polska zablokowała najwidoczniej proxy).

Licencja

Copyright © 2013-2017 Maciej "Nux" Jaros.

Licencja CC-BY lub MIT.

Informacje na temat autorów i licencji dla poszczególnych bibliotek (folder ext) znajdują się w odpowiednich plikach JS oraz CSS.

You can’t perform that action at this time.