Skip to content
Skrypt poprawiający UX witryny Roweru Mevo
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
better-mevo-UX.meta.js
better-mevo-UX.user.js
screen.png

README.md

UserScript: Rower Mevo UX

Poprawki UX dla witryny Roweru Mevo.

Instalacja

  1. Zainstaluj TamperMonkey dla Firefox (jeśli jeszcze nie masz) lub TamperMonkey dla Chrome (jeśli używasz Chrome).
  2. Jak już masz TM → zainstaluj skrypt.

Tampermonkey możesz zainstalować również na Android. Zainstaluj Firefox dla Android, a potem TamperMonkey.

Sposób użycia

Pełny ekran

W dolnym rogu mapy dodany jest przycisk do powiększania/zmniejszania.

Żeby otworzyć mapę od razu w full-screen wejdź na adres: https://rowermevo.pl/mapa-stacji/#full

Wygląd mapy

Niezależnie od powyższego mapa jest wzbogacana o liczbę dostępnych rowerów (liczba w nawiasie). Liczbę widać w niebieskich markerach.

Screen

You can’t perform that action at this time.