Skip to content
Alfons Rovira edited this page Jan 16, 2016 · 9 revisions

Benvingut a la wiki del projecte

Recorda aprendre GIT no és gens fàcil al principi, cal que tingues paciència i vages fent a poc a poc

Ací trobaràs un camí per iniciar-te en GIT, en GITHub, en Jekyll i molt més...

En aquest espai trobaràs informació sobre:

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.