Svenskt Säkerhetspolis Jobb till ESX (FiveM)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit ffcfd55 Nov 14, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
FIB Building by Coffe Add files via upload Nov 9, 2018
client Update main.lua Nov 14, 2018
locales Create en.lua Nov 8, 2018
server Update main.lua Nov 14, 2018
LICENSE Initial commit Nov 8, 2018
README.md Update README.md Nov 14, 2018
__resource.lua Add files via upload Nov 8, 2018
config.lua Update config.lua Nov 9, 2018
esx_gsijob.sql Update esx_gsijob.sql Nov 8, 2018

README.md

esx_gsijob

Svenskt Säkerhetspolis Jobb till ESX (FiveM)

Edit på esx_policejob (https://github.com/ESX-Org/esx_policejob). Skicka frågor, buggar etc till mig på Discord: Emil#2689

Själva GSI byggnaden är huset brevid FIB byggnaden i GTA.

FIB Byggnaden måste läggas in som en egen resource och denna byggnad är skapad utav Coffe#0935. Bilarna som följer med är dessa: https://www.gta5-mods.com/vehicles/beta-undercover-mercedes-vito-politie https://forum.fivem.net/t/presidential-pack-resources-all-add-ons/97029 All cred för dessa fordon till skaparna utav fordonen.

ESX_Phone3 funktion är numera även implanterat vilket gör att du enkelt själv kan navigera till esx_phone3/html/index.html och lägga till denna kod på rad 58:

				<div class="menu-icon menu-icon-police" data-app="contact-action-message" data-args="{&quot;name&quot;: &quot;GSI&quot;, &quot;number&quot;: &quot;gsi&quot;}">
					<div class="menu-icon-inner">
						<i class=" fa fa-id-badge fa-fw"></i>
					</div>
					<div class="menu-icon-label">SÄPO</div>
				</div>

cool