Skip to content
Php ile Tdk Sozluk.gov.tr verilerini json olarak sunar.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
atasozudeyim.php
azerilehce.php
baskurtlehce.php
batikoken.php
bilim.php
derleme.php
eczacilik.php
hemsirelik.php
kazaklehce.php
kirgizlehce.php
kisiadi.php
kisiadianlam.php
meteoroloji.php
ozbeklehce.php
ruslehce.php
sozcuk.php
tarama.php
tatarlehce.php
turkiyelehce.php
turkmenlehce.php
uygurlehce.php
yabancikarsilik.php

README.md

Php Tdk Sözlük Api

Açıklama

Bu uygulama PHP kullanarak Sozluk.gov.tr üzerinden ;

 • Güncel Türkçe Sözlüğü
 • Türkçede Batı Kökenli Sözcük Sözlüğü
 • Tarama Sözlüğü
 • Derleme Sözlüğü
 • Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü
 • Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu
 • Kişi Adları Sözlüğü
 • Azerbaycan Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Başkurt Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Kazak Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Kırgız Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Özbek Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Tatar Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Türkiye Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Türkmen Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Uygur Türkçe Lehçe Sözlüğü
 • Rusça Lehçe Sözlüğü
 • Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüklerini

çekip size json olarak sunar.

Kullanım

Aramak istediğiniz sözcüğü terim adlı get değişkeni ile arayabilirsiniz.

Örnekler

 • Herhangi bir sözcük aramak istiyorsanız sozcuk.php?terim=sözcük olarak arayabilirsiniz.
 • Atasözü veya Deyim aramak istiyorsanız atasozudeyim.php?terim=deyim olarak arayabilirsiniz.
 • Kişi ad anlamlarını aramak istiyorsanız kisiadi.php?terim=ad olarak arabilirsiniz.

Bağış

Bitcoin : 1FBLrjGWye1CjDCgz4486KvkZ2uKNzzqta

Destek

Emre Karakaya - Bir Garip Webmaster Blogu

You can’t perform that action at this time.