Skip to content
Kalkulačka pro výpočet DMG ve hře DarkOrbit
HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Kalkulačka.html
LICENSE
README.md

README.md

DarkOrbitDMGKalkula-ka

Kalkulačka pro výpočet DMG ve hře DarkOrbit

Poznámka pro všechny, kalkukačka zatím počítá s tím že máte plnou výbavu daného Laseru, takže když napíšete DMG Laseru plácnu 150 což odpovídá laseru LF3 počítá i s tím že daný laser máte ve všech letounech, mimo jiné nepočítá ani to že máte upgrade laseru.

Bohužel kalkukačka zatím nepočítá s tím že máte boostery a jiné vylepšení jako je ProfilPilota či formace snad v další verzi tyto vymoženosti přidám. Taktéž nejsou navrhnuté Letouny ani jejich Upgrady.

Todo - List

Plán Vylepšení Verze 1.4

  • Přidat Sparťan Desing
  • Přidat Profil Pilota Kvantovou Optiku 1 + Kvantovou Optiku 2
  • Přidat Boostery
  • Přidat Drobné popisky a obrázky
  • Přidat přepočet na RSB Munici
  • Přidat Desing kalkulačky
You can’t perform that action at this time.