Skip to content
Enkelt programmeringsspråket. Programmera på svenska med Enkelt, världens första svenska programmeringsspråk. Enkelt använder en hundraprocentig svenskspråkig syntax och är utvecklar och designat för användning i undervisning i programmering. The Enkelt programming language. Program in Swedish with Enkelt, the worls first swedish programminglang…
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Enkelt
LICENSE
README.md
VERSION.json

README.md

Enkelt

Enkelt programmeringsspråket. Programmera på svenska med Enkelt, världens första svenska programmeringsspråk. Enkelt använder en hundraprocentig svenskspråkig syntax och är utvecklar och designat för användning i undervisning i programmering. Läs mer på Enkelts webbsida: enkelt.io

Kontakt

kontakt@enkelt.io

Licens

Enkelt är fri programvara och använder GNU GPL v3 licensen. Läs mer om licensen på gnu.org

Problem och bugg -raportering

Om du hittar ett problem eller en bugg i Enkelt kan du antingen skicka ett email eller göra en ny issue på Enkelt-Dev förvaret här men då måst du ha en GitHub profil.

Utvecklare

Enkelt har arbetats på och utvecklats av följande personer:

  • Edvard Busck-Nielsen (2018, 2019)

  • Morgan Williams (2019)

Länkar

Webbsidor:

GitHub
English

Enkelt

The Enkelt programming language. Program in Swedish with Enkelt, the worls first swedish programminglanguage. Enkelt's syntax is to onehundered percent in the swedish language. Enkelt is designed for use in programming education. Read more (swedish only) on Enkelt's website: enkelt.io

Contact

kontakt@enkelt.io

License

Enkelt is free software and uses the GNU GPL v3 license. Read more about the GPL on gnu.org

Issue and bug reporting

If you find issues or bugs in Enkelt please contact use by either sending us an email or by creating a new issue on the Enkelt-Dev repository, but that requires a GitHub account.

Developers

Enkelt has been developed by the following people:

  • Edvard Busck-Nielsen (2018, 2019)

  • Morgan Williams (2019)

Links

Websites:

GitHub

You can’t perform that action at this time.