Skip to content
Permalink
Browse files

Prepare for package managers

GitHub Package Repository (Beta), NuGet Gallery, and Chocolatey Gallery. Documentations for these will come at 0.0.7
 • Loading branch information...
EoflaOE committed Aug 16, 2019
1 parent 1283b78 commit 4632e4e12be7828c7db4ae8524409164cbe84e02
Showing with 219 additions and 24 deletions.
 1. BIN .vs/Kernel Simulator/v16/.suo
 2. BIN .vs/Kernel Simulator/v16/Server/sqlite3/storage.ide
 3. BIN .vs/Kernel-Simulator/v16/.suo
 4. +3 −2 .vs/VSWorkspaceState.json
 5. BIN .vs/slnx.sqlite
 6. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - chi.txt
 7. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - cro.txt
 8. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - cze.txt
 9. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - dtc.txt
 10. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - fin.txt
 11. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - fre.txt
 12. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - ger.txt
 13. +2 −1 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - ind.txt
 14. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - ita.txt
 15. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - mal.txt
 16. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - ptg.txt
 17. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - spa.txt
 18. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - swe.txt
 19. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page - tky.txt
 20. +1 −0 Kernel Simulator/Documentation/Documentation - main page.txt
 21. +9 −0 Kernel Simulator/Kernel Simulator.vbproj
 22. +5 −5 Kernel Simulator/Misc/Config.vb
 23. +137 −0 Kernel Simulator/Misc/OldConfigUp.vb
 24. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/chi.txt
 25. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/chi/zh_History of Kernel Simulator.ksman
 26. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/cro.txt
 27. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/cro/hr_History of Kernel Simulator.ksman
 28. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/cze.txt
 29. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/cze/cs_History of Kernel Simulator.ksman
 30. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/dtc.txt
 31. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/dtc/nl_History of Kernel Simulator.ksman
 32. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/eng.txt
 33. +2 −1 Kernel Simulator/Resources/eng/History of Kernel Simulator.ksman
 34. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/fin.txt
 35. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/fin/fi_History of Kernel Simulator.ksman
 36. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/fre.txt
 37. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/fre/fr_History of Kernel Simulator.ksman
 38. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/ger.txt
 39. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/ger/de_History of Kernel Simulator.ksman
 40. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/ind.txt
 41. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/ind/hi_History of Kernel Simulator.ksman
 42. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/ita.txt
 43. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/ita/it_History of Kernel Simulator.ksman
 44. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/mal.txt
 45. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/mal/ms_History of Kernel Simulator.ksman
 46. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/ptg.txt
 47. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/ptg/pt_History of Kernel Simulator.ksman
 48. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/spa.txt
 49. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/spa/es_History of Kernel Simulator.ksman
 50. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/swe.txt
 51. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/swe/sv_History of Kernel Simulator.ksman
 52. +1 −1 Kernel Simulator/Resources/tky.txt
 53. +2 −0 Kernel Simulator/Resources/tky/tr_History of Kernel Simulator.ksman
 54. +4 −0 README.md
BIN +0 Bytes (100%) .vs/Kernel Simulator/v16/.suo
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -1,7 +1,8 @@
{
"ExpandedNodes": [
""
"",
"\\Kernel Simulator"
],
"SelectedNode": "\\_config.yml",
"SelectedNode": "\\Kernel Simulator\\Kernel Simulator.vbproj",
"PreviewInSolutionExplorer": false
}
BIN +56 KB (100%) .vs/slnx.sqlite
Binary file not shown.
@@ -10,6 +10,7 @@

| --------------- + - >历史< - + --------------- |

8/16/2019 - 0.0.6.13N:现在为Chocolatey Gallery和NuGet构建,通过将旧KS配置文件升级为新格式来修复NullReferenceException
8/13/2019 - 0.0.6.13:改进的时间和日期缓解(现在两个字段,一个DateTime,一个字符串,组成一个),MOTD和MAL解析使用文件来更好地支持换行,修复`chmal`和`chmotd `只取一个字,修复了内核错误的铸造问题,删除了新的行占位符,移除了MAL和MOTD配置条目
8/11/2019 - 0.0.6.12:捷克语,克罗地亚语,荷兰语,芬兰语,法语,德语,意大利语,马来语,葡萄牙语,西班牙语,瑞典语和土耳其语手册页的更多代码块更正。 此版本是对Google必须对代码块进行无用修改的结果,因此它感觉难看,翻译,无法编译和错位。
8/10/2019 - 0.0.6.11:修复了调试,以明文形式显示密码,在更新期间显示更改日志,修复了启动时更新配置后的KeyNotFoundException
@@ -12,6 +12,7 @@ Kernel Simulator omogućuje vam simuliranje vrlo ranog pristupa za naš budući

EN: When translating dates and versions to Croatian Language, it seems that it puts dots and spaces in the dates and versions, making them corrupt and ugly. "8.11.2019. - 0.0.6.12 ."

16.8.2019 - 0.0.6.13N: Sada se postavlja i za Chocolatey Gallery i za NuGet, Fiksna NullReferenceException prilikom čitanja starih KS konfiguracijskih datoteka nadogradnjom na novi format
13.8.2019 - 0.0.6.13: Poboljšane proba i vremena (sada su dva polja, jedno DateTime, jedan niz, pretvorena u jedno), MOTD i MAL raščlanjivanje pomoću datoteka za bolju podršku novim linijama, Fixed `chmal` i` chmotd `samo jedna riječ, Fiksni problemi s lijevanjem na pogrešci kernela, Uklonjeni novi rezervirani spremnici retka, Uklonjeni unosi MAL i MOTD konfiguracije
8.11.2019 - 0.0.6.12: Više ispravki kodnih blokova za stranice priručnika za češki, hrvatski, nizozemski, finski, francuski, njemački, talijanski, malajski, portugalski, španjolski, švedski i turski. Ova je inačica rezultat beskorisnih izmjena kodnih blokova koje Google mora napraviti kako bi se osjećao ružno, prevedeno, nekompatibilno i neusklađeno.
8.10.2019 - 0.0.6.11: Fiksni program za uklanjanje pogrešaka prikazuje lozinku u čistom tekstu, Prikazani su dnevnici promjena tijekom ažuriranja, Fiksni KeyNotFoundException nakon ažuriranja konfiguracije pri pokretanju
@@ -12,6 +12,7 @@ Kernel Simulator vám umožní simulovat velmi brzký přístup pro naše budouc

EN: What's wrong with Google? See a commment of English "Modding Guide" and "Screensaver modding guide" in the source code for our possibly-wrong concept at the logic of Google Translate.

16.8.2019 - 0.0.6.13N: Nyní staví pro Chocolatey Gallery i NuGet, Opravena chyba NullReferenceException při čtení starých konfiguračních souborů KS upgradem na nový formát
8/13/2019 - 0.0.6.13: Vylepšené časové a datové zkoušky (nyní dvě pole, jedno DateTime, jeden řetězec, jsou sloučeny do jednoho), analýza MOTD a MAL pomocí souborů pro lepší podporu nových řádků, opraveno `chmal` a` chmotd `brát jen jedno slovo, Opraveno problémy s obsazením při chybě jádra, Odstraněn nový zástupný symbol řádku, Odstraněno konfigurační položky MAL a MOTD
8/11/2019 - 0.0.6.12: Další opravy kódového bloku pro české, chorvatské, nizozemské, finské, francouzské, německé, italské, malajské, portugalské, španělské, švédské a turecké manuálové stránky. Tato verze je výsledkem zbytečných úprav kódovacích bloků, které společnost Google musí provést, aby se cítila ošklivě, přeložena, nekompatibilní a špatně zarovnána.
8/10/2019 - 0.0.6.11: Opraveno ladění ukazující heslo v čistém textu, Během aktualizace zobrazeny changelogy, Opravena chyba KeyNotFoundException po aktualizaci konfigurace při spuštění
@@ -10,6 +10,7 @@ Met Kernel Simulator kunt u een zeer vroege toegang simuleren voor onze toekomst

| --------------- + -> Geschiedenis <- + --------------- |

16-8-2019 - 0.0.6.13N: bouwt nu voor zowel Chocolatey Gallery als NuGet, NullReferenceException gerepareerd bij het lezen van oude KS-configuratiebestanden door deze naar een nieuw formaat te upgraden
13-8-2019 - 0.0.6.13: Verbeterde tijd en datum probaties (nu worden twee velden, één DateTime, één String, tot één gemaakt), MOTD en MAL parsing met behulp van bestanden om nieuwe lijnen beter te ondersteunen, Fixed `chmal` en` chmotd `slechts één woord aannemend, Castproblemen bij kernelfout verholpen, nieuwe regelplaatsaanduiding verwijderd, MAL- en MOTD-configuratie-items verwijderd
8/11/2019 - 0.0.6.12: Meer codeblokcorrecties voor manuele, Tsjechische, Kroatische, Nederlandse, Finse, Franse, Duitse, Italiaanse, Maleisische, Portugese, Spaanse, Zweedse en Turkse handleidingpagina's. Deze versie is het resultaat van nutteloze aanpassingen aan codeblocks die Google moet maken zodat het lelijk, vertaald, niet-compileerbaar en verkeerd uitgelijnd aanvoelt.
8/10/2019 - 0.0.6.11: Foutopsporing weergegeven met wachtwoord in duidelijke tekst, changelogs getoond tijdens update, Fixed KeyNotFoundException na het bijwerken van de configuratie bij het opstarten
@@ -10,6 +10,7 @@ Ytimen simulaattorin avulla voit simuloida hyvin varhaisen pääsyn tulevaan yti

--------------- + -> Historia <- + --------------- |

16.8.2019 - 0.0.6.13N: Rakentaa nyt sekä Chocolatey Gallerylle että NuGetille, Kiinteä NullReferenceException, kun luet vanhoja KS-asetustiedostoja päivittämällä ne uuteen muotoon
13.8.2019 - 0.0.6.13: Parannetut aika- ja päivämääritykset (Nyt kaksi kenttää, yksi DateTime, yksi merkkijono, tehdään yhdeksi), MOTD- ja MAL-jäsentäminen käyttämällä tiedostoja paremmin tukemaan uusia linjoja, Kiinteät `chmal` ja` chmotd `vain yhden sanan ottaminen, korjatut casting-ongelmat ytimen virheessä, poistettu uusi rivin paikkamerkki, poistettu MAL- ja MOTD-kokoonpanotiedot
11.8.2019 - 0.0.6.12: Lisää koodiblokkikorjauksia Tšekin, Kroatian, Hollannin, Suomen, Ranskan, Saksan, Italian, Malaijin, Portugalin, Espanjan, Ruotsin ja Turkin manuaalisivuille. Tämä versio on seurausta turhista koodilohkojen muutoksista, jotka Google on tehtävä, jotta se tuntuisi rumaalta, käännetyltä, yhdistämättömältä ja väärin kohdistetulta.
10.8.2019 - 0.0.6.11: Kiinteä vianetsintä, joka näyttää salasanan selkeästi, näytetään muutoslokit päivityksen aikana, Kiinteä KeyNotFoundException, kun päivitys on suoritettu käynnistyksen yhteydessä
@@ -10,6 +10,7 @@ Kernel Simulator vous permet de simuler un accès très précoce pour notre futu

| --------------- + -> Histoire <- + --------------- |

8/16/2019 - 0.0.6.13N: Construit maintenant pour Chocolatey Gallery et NuGet, Correction de NullReferenceException lors de la lecture d'anciens fichiers de configuration KS en le mettant à niveau vers un nouveau format
8/13/2019 - 0.0.6.13: probations de date et heure améliorées (maintenant deux champs, un DateTime, une chaîne, sont transformés en un), analyse MOTD et MAL à l'aide de fichiers pour mieux prendre en charge les nouvelles lignes, Fixed `chmal` et` chmotd `ne prenant qu'un mot, résolution des problèmes de conversion en cas d'erreur du noyau, suppression des espaces réservés de nouvelle ligne, suppression des entrées de configuration MAL et MOTD
8/11/2019 - 0.0.6.12: Nouvelles corrections dans les blocs de code pour les pages de manuel tchèque, croate, néerlandais, finnois, français, allemand, italien, malais, portugais, espagnol, suédois et turc. Cette version est le résultat de modifications inutiles apportées à codeblocks par Google afin qu’elle se sente moche, traduite, non compilable et mal alignée.
8/10/2019 - 0.0.6.11: Correction du débogage montrant le mot de passe en clair, Afficher les changelogs lors de la mise à jour, Exception KeyNotFoundException après la mise à jour de la configuration au démarrage
@@ -10,6 +10,7 @@ Mit dem Kernel-Simulator können Sie einen sehr frühen Zugriff für unseren zuk

| --------------- + -> Verlauf <- + --------------- |

8/16/2019 - 0.0.6.13N: Construit maintenant pour Chocolatey Gallery et NuGet, NullReferenceException beim Lesen alter KS-Konfigurationsdateien durch Upgrade auf ein neues Format behoben
8/13/2019 - 0.0.6.13: Verbesserte Zeit- und Datumsprüfungen (jetzt werden zwei Felder, eine DateTime und eine Zeichenfolge, zu einem zusammengefügt), MOTD- und MAL-Analyse unter Verwendung von Dateien zur besseren Unterstützung von Zeilenumbrüchen, Fixed `chmal` und` chmotd `Nur ein Wort nehmen, Casting-Probleme bei Kernel-Fehler behoben, Platzhalter für neue Zeile entfernt, MAL- und MOTD-Konfigurationseinträge entfernt
8/11/2019 - 0.0.6.12: Weitere Codeblockkorrekturen für Handbuchseiten in den Sprachen Tschechisch, Kroatisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Malaiisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch. Diese Version ist das Ergebnis nutzloser Änderungen an Codeblöcken, die Google vornehmen muss, damit sie sich hässlich, übersetzt, nicht kompilierbar und falsch ausgerichtet anfühlen.
8/10/2019 - 0.0.6.11: Fehler behoben, bei dem das Passwort im Klartext angezeigt wurde und Änderungsprotokolle während des Updates angezeigt wurden, KeyNotFoundException nach Aktualisierung der Konfiguration beim Start behoben
@@ -10,11 +10,12 @@

| --------------- + -> इतिहास <- + --------------- |

8/16/2019 - 0.0.6.13N: अब दोनों चॉकलेट गैलरी और NuGet के लिए बनाता है, फिक्स्ड NullReferenceException जब पुराने केएस फाइल को पढ़ते हैं तो इसे एक नए फॉर्मेट में अपग्रेड करके
8/13/2019 - 0.0.6.13: बेहतर समय और दिनांक परिवीक्षाएं (अब दो फ़ील्ड, एक दिनांक समय, एक स्ट्रिंग, एक में बनाई गई हैं), MOTD और MAL पार्सिंग फ़ाइलों का उपयोग करके बेहतर समर्थन के लिए newlines, फिक्स्ड `chit` और` chmotd `केवल एक शब्द, कर्नेल त्रुटि पर फिक्स्ड कास्टिंग मुद्दे, नई लाइन प्लेसहोल्डर, हटाए गए MAL और MOTD प्रविष्टियां
8/11/2019 - 0.0.6.12: चेक, क्रोएशियाई, डच, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, मलय, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश और तुर्की मैनुअल पृष्ठों के लिए अधिक कोडब्लक सुधार। यह संस्करण Google को कोडब्लॉक करने के लिए बेकार संशोधनों का एक परिणाम है, जिससे Google को ऐसा करना पड़ता है ताकि वह बदसूरत, अनुवादित, असंगत और गलत समझे।
8/10/2019 - 0.0.6.11: अपडेट के दौरान स्पष्ट डिबग में पासवर्ड दिखाते हुए फिक्स्ड डिबग, अपडेट के दौरान चेंजलॉग दिखाए गए, स्टार्टअप पर कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करने के बाद निश्चित KeyNotFoundException
8/8/2019 - 0.0.6.10: केएस के लिए सरलीकृत नाम स्थान, हिंदी, चीनी के लिए फिक्स्ड कोडब्लॉक और 1/2 चेक (GetCommand.vb पर टिप्पणी देखें), "रीलोडेसवर" के लिए लापता सहायता प्रविष्टि, जोड़ा गया "रीलोडमोड्स" कमांड , मेड कर्नेलवर्जन और एनवायरनमेंटस्टाइप रीड-ओनली, "प्रॉम्प्ट एग्स" cmdline तर्क को हटा दिया गया, अतिरिक्त स्टैक अब रीबूट करने पर उत्पन्न नहीं हुआ
7/27/2019 - 0.0.6.9: हटाए गए कैलकुलेटर और यूनिट कन्वर्टर्स, एक में दो मुद्रण आदेशों को एकीकृत, एक में दो मॉड जनरेटरों को एकीकृत, "FTP: //" उपसर्ग निर्दिष्ट किए बिना FTP सर्वर में प्रवेश करने की अनुमति है, " ftp "कमांड तर्क, अब एफ़टीपी क्लाइंट बाहर निकलने पर शांति से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिक्स्ड एफ़टीपी मदद विवरणों को बदलते समय अद्यतन नहीं कर रहा है, कमांड द्वारा एसएसई जाँच अब यूनिक्स सिस्टम, निश्चित कोने के समय और दिनांक की स्थिति पर समर्थित है, फिक्स्ड पासवर्ड सही ढंग से काम नहीं कर रहा है यदि उपयोगकर्ता ने सही पासवर्ड डाला, अप्रयुक्त चरण को हटा दिया, प्रत्येक चरण में डिबग जोड़ा, MOTD और MAL के साथ उपयोग के लिए जोड़ा गया ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसहोल्डर, MOTD समर्थन को 1 पंक्ति से अधिक बनाने के लिए नईलाइन पार्सर जोड़ा गया
7/27/2019 - 0.0.6.9: हटाए गए कैलकुलेटर और यूनिट कन्वर्टर्स, एक में दो मुद्रण आदेशों को एकीकृत, एक में दो मॉड जनरेटरों को एकीकृत, "ftp://" उपसर्ग निर्दिष्ट किए बिना FTP सर्वर में प्रवेश करने की अनुमति है, " ftp "कमांड तर्क, अब एफ़टीपी क्लाइंट बाहर निकलने पर शांति से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिक्स्ड एफ़टीपी मदद विवरणों को बदलते समय अद्यतन नहीं कर रहा है, कमांड द्वारा एसएसई जाँच अब यूनिक्स सिस्टम, निश्चित कोने के समय और दिनांक की स्थिति पर समर्थित है, फिक्स्ड पासवर्ड सही ढंग से काम नहीं कर रहा है यदि उपयोगकर्ता ने सही पासवर्ड डाला, अप्रयुक्त चरण को हटा दिया, प्रत्येक चरण में डिबग जोड़ा, MOTD और MAL के साथ उपयोग के लिए जोड़ा गया ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसहोल्डर, MOTD समर्थन को 1 पंक्ति से अधिक बनाने के लिए नईलाइन पार्सर जोड़ा गया
7/26/2019 - 0.0.6.6: नई कमांड के लिए अपडेट किया गया मैनुअल पेज, हटाए गए मुद्रा कमांड (अवैतनिक)
7/25/2019 - 0.0.6.5: एक्सटेंशन के बिना बनाई जा रही फिक्स्ड डंप फाइलें, स्थानीयकृत डंप और मैनपेज, नवीनतम के लिए उन्नत भाषा संस्करण, फाइलसिस्टम के बारे में फिक्स्ड कुछ बग, फिक्स्ड सीपीयू घड़ी की गति नवीनतम प्रोसेसर (प्रोसेसर) में दो बार दिखाने वाली पूर्व के लिए, उनके आंतरिक नामों पर घड़ी की गति। "Intel (R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz"), FTP ट्रांसफ़र की निश्चित प्रगति पट्टी है, इसलिए यह नए प्रारूप, ETA और गति का उपयोग करता है
7/7/2019 - 0.0.6.4b: 0.0.6.5 के लिए एक तैयारी की: यदि नहीं मिला तो स्टार्टअप पर डिबग प्रतीकों को डाउनलोड करना
@@ -10,6 +10,7 @@ Kernel Simulator ti consente di simulare un accesso molto precoce per il nostro

| --------------- + -> Storia <- + --------------- |

16/08/2019 - 0.0.6.13N: ora build per Chocolatey Gallery e NuGet, Risolto NullReferenceException durante la lettura di vecchi file di configurazione di KS aggiornandolo a un nuovo formato
13/08/2019 - 0.0.6.13: Prove di data e ora migliorate (ora due campi, un DateTime, una stringa, sono trasformati in uno), analisi MOTD e MAL usando i file per supportare meglio le nuove linee, risolto `chmal` e` chmotd `prendendo solo una parola, risolti i problemi di casting sull'errore del kernel, rimosso il segnaposto della nuova riga, rimosse le voci di configurazione MAL e MOTD
08/11/2019 - 0.0.6.12: Altre correzioni di codeblock per pagine di manuale ceche, croate, olandesi, finlandesi, francesi, tedesche, italiane, malesi, portoghesi, spagnole, svedesi e turche. Questa versione è il risultato di inutili modifiche ai blocchi di codice che Google deve apportare in modo da sembrare brutto, tradotto, non compilabile e disallineato.
08/10/2019 - 0.0.6.11: Corretto il debug che mostrava la password in chiaro, Mostra i log delle modifiche durante l'aggiornamento, Risolto KeyNotFoundException dopo l'aggiornamento della configurazione all'avvio

0 comments on commit 4632e4e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.