Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
119 lines (90 sloc) 3.77 KB

Git på skånska

Introduktion

Det dagliga språket för de olika kommandona i git (eller fubbick) är på skånska ett enda stort skångelskakalas. Jag finner mig själv ofta sägandes "Kan du pusha branchen?" eller "Jag pullar!", vilket känns pinsamt.

Detta dokument ämnar etablera en rent skånsk jargong som kan användas på arbetsplatsen för att med fördel undvika pressade situationer med kollegor samt boskap.

Förslag

Nedan följer tabeller över verb och substantiv relaterade till git, deras nuvarande bruk samt förslag på hur vi tillsammans kan bättra oss.

Verb Nuvarande bruk Förslag
init inita jubba
clone klona abekatta
pull pulla asa
push pusha prega
fetch fetcha pela
branch brancha spåga
add adda åsso
commit commita hutta
rebase rebasa nimma
merge merga klydda
stash stasha tocka
cherry-pick cherry-picka pela päror
blame blamea gaffla
checkout checka ut henka
Substantiv Nuvarande bruk Förslag
git git fubbick
repository repo hodda
branch branch spåga
commit commit drös
pull request pull request jidder
stash stash tocka
head headen hue
remote remoten ude
origin origin himma
master mastern kagehus
dev deven glytt

Exempel

- Kan du asa spågan jag just nimmade och prega den till github?

- Jag spågade alldeles nyss och hutta ändringarna från min tocka där.

- Skicka en jidder när du är färdig med klyddandet!

- Låt oss pela päror från kagehus-spågan.

- Hoppsan, jag råkade visst fedeprega mot kagehuset. D:

- Jag har en drös på glytt, kan jag klydda in det i kagehuset och sedan prega himm det?

- Nils! Du kan inte hutta och prega innan du har asat himm från kagehuset! Nu har pågarna fått en rälig klyddkonflikt!

Exempel kommandon

# git init
fubbick jubba

# git add test.py
fubbick åsso test.py

# git commit -m "Add new features"
fubbick hutta -m "Mög"

# git remote add origin
fubbick ude åsso himma

# git push origin master
fubbick prega himma kagehus

# git pull origin
fubbick asa himma

# git merge origin/dev
fubbick klydda himma/glytt

Dagligt bruk

Nedan följer en rad kommandoradskommandon för att sätta upp en skånsk gitmiljö. Avsaknaden av skånska tecken i täcknamnen beror på en brist i git (överväg att förbättra mjukvaran och skicka en jidder!). Följande kommandon ändrar din ~/.gitconfig och kommer att verka globalt.

git config --global alias.jubba init
git config --global alias.abekatta clone
git config --global alias.asa pull
git config --global alias.prega push
git config --global alias.fedeprega "push --force"
git config --global alias.pela fetch
git config --global alias.spaga branch
git config --global alias.asso add
git config --global alias.hutta commit
git config --global alias.nimma rebase
git config --global alias.klydda merge
git config --global alias.tocka stash
git config --global alias.pelaparor cherry-pick
git config --global alias.gaffla blame
git config --global alias.henka checkout

alias fubbick=git
You can’t perform that action at this time.