Skip to content
Bachelor's Thesis
TeX MATLAB
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
latex
matlab
Lukkarila.Juri.pdf
README.md

README.md

Bachelor's Thesis (in Finnish)

Analogisen äänisynteesin digitaalinen mallinnus (Digital Modeling of Analog Sound Synthesis)

Aalto University School of Electrical Engineering,
Department of Signal Processing and Acoustics,
2014

Thesis Advisor: Prof. Vesa Välimäki

Aalto publication archive

Note: Updated figures from eps to pdf and slight visual tweaking (now using the "microtype" latex package etc) from the original 2014 version (contents and text are unchanged).

Abstract:

Tämä kandidaatintyö esittelee menetelmiä analogisen äänisynteesin digitaaliseen mallintamiseen ja toteuttamiseen reaaliajassa. Useimmat analogiset syntetisaattorit käyttävät äänentuottomenetelmänään vähentävää synteesiä, missä spektriltään rikasta lähdesignaalia suodatetaan halutun äänen aikaansaamiseksi. Vähentävän synteesin digitaalinen toteuttaminen sisältää monia haasteita, ja aihepiiri on ollut akateemisen tutkimuksen kohteena etenkin viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Analogisynteesin digitaalinen mallinnus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat lähdesignaalien tuottaminen ja suodatinmallinnus. Tämä työ keskittyy lähdesignaalien tuottamiseen, mihin myös aihepiirin tutkimus on painottunut. Lähdesignaalien tuottamisessa merkittävin ongelma on digitaalisissa järjestelmissä esiintyvä laskostuminen, joka vaikuttaa negatiivisesti äänenlaatuun. Lähdesignaalien tuottamismenetelmät voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka toisistaan erottaa niiden lähestymistapa laskostumisen estämiseen.

Lähdesignaalien tuottamiseen käytettäviä oskillaattorialgoritmeja voidaan vertailla niiden laskennallisen kuorman, muistivaatimuksien sekä saavutettavan äänenlaadun suhteen. Yhtä täydellistä oskillaattorialgoritmia ei ole vielä olemassa, mutta useilla menetelmillä on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia. Digitaalisen mallinnuksen perimmäinen tavoite on tuottaa digitaalisesti oikeiden analogisyntetisaattoreiden kanssa identtiseltä kuulostavaa ääntä, mikä tyypillisesti vaatii analogisien piirien sisältämien epälineaarisuuksien mallintamista.

You can’t perform that action at this time.