Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (14 sloc) 391 Bytes

Aŭtoroj

Enhavo

La aŭtoroj de la Zagreba metodo estas:

  • Zlatko Tišljar
  • Spomenka Štimec
  • Ivica Špoljarec
  • Roger Imbert

Retejo

La retejon programis:

Ciferecigo de la enhavo

La laŭlingvajn aŭtorojn de la ciferecigo troviĝas jen.

Sono