Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (14 sloc) 410 Bytes

Aŭtoroj

Enhavo

La aŭtoroj de la Zagreba metodo estas:

  • Zlatko Tišljar
  • Spomenka Štimec
  • Ivica Špoljarec
  • Roger Imbert

Retejo

La retejon programis:

Ciferecigo de la enhavo

La laŭlingvajn aŭtorojn de la ciferecigo troviĝas en agordoj/lingvoj.yml.

Sono