Skip to content
A parser for CBF data with simple analysis pipeline
Python Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
basketball
python
README.md

README.md

ČBF Python Analysis

Toto repo je ukázka mého hraní si s Pythonem; hlavní část kódu se nezaměřuje na analýzu samotnou, ale na scrapování webovek a parsování dat. Tyto dvě věci jsem nejprve dělal ručně, později jsem zkoušel zapojit library Scrapy.

Kód je relativně starý, není okomentovaný a jeho kvalita je zcela určitě otřesná. Je zde pouze pro demostraci toho, že s Pythonem a částí jeho scientific knihoven (numpy, matplot) mám nějaké základní zkušenosti.

You can’t perform that action at this time.