No description or website provided.
C++
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.cproject
.project
README
makefile

README

GNU General Public License, version 2 (GPL-2.0)
<http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php>

Serwer UDP(1234/4321) wyświetlający informacje o komputerze: 
MEM – ilość pamięci dostępnej na serwerze (/proc/meminfo) 
PROC – lista procesów (ps -aux) 
DISK – zajętość dysków (df) 
WHO – lista użytkowników ( who ) 
NETINFO – wyświetla stan socketów 
TCP/UDP - (netstat -at)
STOP - zatrzymanie serwera i wysłanie informacji

Wymagania:

gcc >= 4.5.3
make >= 3.81

[1] Kompilacja i uruchamianie:

	1. Pobierz https://github.com/Explicite/UDP-info/archives/master do ~/<sciezka_docelowa>
	2. cd ~/<sciezka_docelowa>
	3. make all

	* Serwer:

		1. cd ~/<sciezka_docelowa>
		2. make UDP-info-server.exe
		3. cd bin/
		4. ./UDP-info-server.exe

	* Klient:

		1. cd ~/<sciezka_docelowa>
		2. make UDP-info-client.exe
		3. cd bin/
		4. ./UDP-info-client.exe <adres_serwera> <port_serwera>

[2]Sprzątanie:

	1. cd ~/<sciezka_docelowa>
	2. make clean

Program będzie nasłuchiwał datagramów UDP na porcie 1234. Po otrzymaniu znanej 
mu komendy, zwróci wynik adresatowi.

Program powstał w ramach projektu uczelnianego. Nie gwarantuje, że zadziała 
poprawnie.
Gdyby zdarzyło się, że program pożarł Twoje zwierze domowe...
Swoje żale możesz wylać na: <https://github.com/Explicite/UDP-info/issues>