New Version of ExtraTab Based on TDBOT
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
libraries Add files via upload Oct 27, 2017
ExtraTab.lua Update ExtraTab.lua Oct 28, 2017
FrameWork.lua Add files via upload Oct 27, 2017
README.md Update README.md Oct 27, 2017
launch.sh Add files via upload Oct 27, 2017

README.md

• بسمه الله الرحمن الرحیم •

• ربات تبلیغگر اکسترا تب •

• بیس شده بر روی تیجی جدید •

• کامل و بی باگ •

• آموزش نصب :

git clone https://github.com/ExtraTabTeam/ExtraTab-V2.git

cd ExtraTab-V2

chmod +x launch.sh

./launch.sh install

./launch.sh login

• حال شماره ربات خود را وارد کنید سپس اینتر بزنید :

• شماره ربات باید بدون فاصله و با کد کشوری باشد .

screen ./launch.sh auto

• تمام •

• ربات به زبان روسی میباشد •

• برای آموزش کار در کانال زیر عضو شوید •

https://telegram.me/ExtraTab

• نویسنده فریم ورک و سورس اکسترا تب •

https://telegram.me/MaQzAfzar