எழில் - ஒரு தமிழ் நிரலாக்க மொழி; தமிழ் மாணவர்களுக்கு இது முதல்முறை கணிப்பொறி நிரல் ஏழுத உதவும் (Ezhil, is a fun Tamil programming language for K-12).
Python HTML Groff Nemerle JavaScript Shell Other
Latest commit 5b90e51 Oct 21, 2016 Muthiah Annamalai test for 2.6
Permalink
Failed to load latest commit information.
Notes minor fmt Apr 4, 2015
ancilla emacs mode updates #177 Feb 13, 2016
docs update docs for Ezhil api Nov 29, 2013
editor update to editor + raw_input and input differentiated for GUI Feb 4, 2016
ezhil bring back the relative imports; it allows loading on Python3; Oct 20, 2016
tests bring back the relative imports; it allows loading on Python3; Oct 20, 2016
translations 1) add language capability to messages. Jan 24, 2016
web Add new design for repl site Mar 20, 2016
website-II link fx Mar 10, 2015
website New Ezhil LOGO - 2015 Dec 28 Dec 28, 2015
.gitignore 1) update ezhil scanner to prevent identifiers like b@bb@ge, Li$kov, … Jan 27, 2015
.travis.yml fix typos in Travis file Nov 21, 2015
CONTRIBUTING.txt 0) Enable profiling of Ezhil code. Nov 21, 2015
CREDITS Add API for Ezhil with Django and add console entry point for `ezhili` Dec 25, 2015
FAQ.txt FAQs for Ezhil language #79 Aug 25, 2015
LICENSE.txt add a PyPi package - with ezhil domain/namespace Jun 14, 2013
README.md 1) update build location Feb 22, 2016
banner.txt 0) bf0 : minor fixup with typo in fcn names Jan 9, 2016
convert_to_tscii.sh Finalize TSCII support Nov 5, 2015
exprs.py exprs properly exported Oct 20, 2016
ez3 1) run when Python3 is supported Mar 23, 2015
ezhil3 bring back the relative imports; it allows loading on Python3; Oct 20, 2016
ezhil_py26.py update test for working in 2.6 and other versions Oct 21, 2016
ezhili bring back the relative imports; it allows loading on Python3; Oct 20, 2016
ezhili.bat 0) Enable profiling of Ezhil code. Nov 21, 2015
ezhili_pp 0) Enable profiling of Ezhil code. Nov 21, 2015
mylint.sh 0) bf0 : minor fixup with typo in fcn names Jan 9, 2016
requirements.txt 1) use open-tamil : tamil.py originated from ezhil, but it is migrate… Mar 14, 2015
runcoverage unwind the stack; update coverage script Nov 25, 2015
setup.py 1) editor will run the code in a separate thread Feb 4, 2016
test test for 2.6 Oct 21, 2016
test3 bring back the relative imports; it allows loading on Python3; Oct 20, 2016
test_cases 1) substr function added to ezhil May 14, 2016
test_profile 0) test_cases : list of programs to run against Ezhil in Python 2 /3 … Nov 22, 2015
unittest 0) Enable profiling of Ezhil code. Nov 21, 2015
unittest3 0) Enable profiling of Ezhil code. Nov 21, 2015
view_log.sh view_log.sh Aug 26, 2013
webserver.bat Add Windows .bat file to start Ezhil webserver #81 Aug 27, 2015
webserver.sh web/index.html : soft link to Ezhil-Web-Interface HTML Jul 10, 2013

README.md

Ezhil-Lang Build Status

Introduction

எழில்: தமிழ் நிரலாக்க மொழி; முதன்முறை கணிப்பொறி நிரல் எழுதுகிற 
தமிழ் மாணவர்களுக்கு இது உதவும்.

எழில் மொழி குழந்தைகளும் , பள்ளி மாணவர்களும் கட்ட்ருகொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கணினி நிரல் மொழி.
எழில் ஒரு செயல்முறை நோக்கு - (Imperative ) கணினி மொழி. இதை ரூபி , பைதான் போன்ற மொழிகளின் நடையில் அமைக்கபட்டது.
எழில் மொழியில் நிபந்தனை கட்டளைகள், மடக்கு கட்டளைகள் என்றும் எழுதலாம்; இதில் செயல்பாடுகள், செயல்குருகள் என்று கணினி நிரல்களை 
பிரிக்கலாம். எழில் மென்பொருள் அத்யாயம் எண் v0.8. பைதான் மொழி அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது.

Ezhil-Lang : (Ezhil, is a fun Tamil programming language for K-12) Ezhil is 
a procedural language with dynamic types, like Ruby/Python. Ezhil has a 
pascal-like syntax, with for-end, while-end, if-elseif-else-end statements,
break, continue and def-end for defining functions. Ezhil language is 
implemented in a handwritten scanner and parser using the Python programming 
language. Latest version of Ezhil-Language is v0.8.

Motivations

(English) ஆங்கிலம் அறியாதவர்கள் கணிப்பொறியை இயக்க உதவும் எழில் உங்களுக்கு முதன்முறையாக நிரல்கள் எழுத உதவும் திறமூல (Open Source) மென்பொருள். (Free) இலவசமாக பயன்படுத்தலாம்

Write Code in Tamil! English language is not a pre-requisite Write your first program in Ezhil Free as in Open source

எழில் மொழியைபயன்படுத்துவது (Usage)

Currently Ezhil language is under development, and a little rough around the edges. You may still try it out, by going to the git source repository,

$ cd ./ezhil-lang/

and then use one of the three modes,

 1. Batch Mode
 2. Interactive Mode
 3. Web Mode

மொத்தமாக எழில் நிரல்களை இயக்க | Batch Mode

$ ezhili ./ezhil_tests/hello.n 
பதிப்பி "வணக்கம்!"
பதிப்பி "எழில் அழைக்கிறது"

வணக்கம்!
எழில் அழைக்கிறது

where you should see the output above. For usage, try,

$ ezhili --help
usage: எழில் [-h] [-debug] [-tamilencoding TAMILENCODING] [-profile] [-stdin]
       [-stacksize STACKSIZE]
       [files [files ...]]

positional arguments:
 files

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -debug        enable debugging information on screen
 -tamilencoding TAMILENCODING
            option to specify other file encodings; supported
            encodings are TSCII, and UTF-8
 -profile       profile the input file(s)
 -stdin        read input from the standard input
 -stacksize STACKSIZE default stack size for the Interpreter

உரையாடும் பானியில் எழில் |Interactive Mode

$ ezhili
எழில் 1>> 1 + 5
6
எழில் 2>> பதிப்பி "வணக்கம்! எழில் அழைக்கிறது"
வணக்கம்! எழில் அழைக்கிறது
எழில் 3>> exit()

வலை உலாவி வழி பயன்பாடு | Web Mode

You can also run ezhil as a web service by launching the webserver, $ ./webserver.sh and open the webpage, http://localhost:8080 in google-chrome or firefox, to enter your program and evaluate it.

பைதான் மொழியில் இருந்து பயன்படுத்த | Python Library

Ezhil Tamil programming Python package can be invoked from within the Python shell or IDLE on Windows, by simply typing,

>>> import ezhil
>>> ezhil.start()

But to do all of this, you need to build and install the Python packages from this source, by,

$ cd ezhil-lang/ && python setup.py build
$ cd ezhil-lang/ && python setup.py install

Installation from Python Package Index is also recommended, following the commands,

$ pip install ezhil

மேலும் எழில் மொழியிற்கு பங்களிக்க | Learn more, and contribute

'''Rosetta Code''', the wiki platform for sharing standard algorithms, in many programming languages, now hosts several algorithms in Ezhil. You can find all of Ezhil programs there via http://rosettacode.org/wiki/Category:Ezhil

தரவிறக்கம் செய்ய | Download Ezhil

If you would like to tryout the code, all you need is a python interpreter, and the code from https://github.com/arcturusannamalai/Ezhil-Lang/archive/latest.zip

Interesting features include support for recursion, and an interactive interpreter. Ezhil supports a Turtle module for simple on-screen graphics, similar to LOGO language from 1960s.

மேற்கோள்கள் | References

Read Wikipedia article(s) on Ezhil,

 1. (Tamil) http://bit.ly/16MgU6U
 2. (English) http://en.wikipedia.org/wiki/Ezhil_%28programming_language%29

Scholarly articles on Ezhil include,

 1. M. Annamalai, "Ezhil : A Tamil Programming Language," (2009). http://arxiv.org/abs/0907.4960
 2. -do-, "Invitation to Ezhil: A Tamil Programming Language for Early Computer-Science Education," (2013). http://arxiv.org/abs/1308.1733

விருதுகள் | Awards

சுந்தர ராமசாமி நினைவாக காலச்சுவடு அறக்கட்டளையால் நிறுவப்பட்ட‘கணிமை விருது’ 2014 ஆம் ஆண்டு முனைவர் முத்தையா அண்ணாமலைக்கு வழங்கப்பட்டது. அண்ணாமலை அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் மாநிலத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார். தனது எட்டு ஆண்டு உழைப்பில் ‘எழில்’ என்ற பெயரில் ஒரு கணினி மொழியை உருவாக்கியுள்ளார். ஓர் ஆங்கிலச் சொல் கூட உபயோகிக்காது, தமிழ் மட்டுமே அறிந்தவர்கள்கூட இம்மொழியைப் பயன்படுத்த முடியும். இவ்வகை முயற்சிகள் இதற்குமுன் எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை அதன் அடிப்படையைத் தாண்டி முன்னேறவில்லை என்பதும், இதுவே இவ்வாறாகத் தமிழுக்காக உருவாக்கப்பட்ட முதற் கணினி மொழி என்பதும் குறிப்பிட வேண்டியது. இது இலவசமாகக் கிடைக்கிறது என்பது இதன் சிறப்பம்சம்.

முத்தையாவின் கணிமைச் சேவையைப் பாராட்டி 2014ஆம் ஆண்டுக்கான விருதை முனவர் வெங்கட்ரமணன் வழங்கினார்.

 1. http://www.kalachuvadu.com/issue-187/page71.asp

Development notes

Ezhil project is hosted on Thamizaa project, as well on Ezhil Language Foundation github pages.