Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Add transliteration for 一 (U4E00) #4

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@halfdan

Added missing transliteration as suggested in:
TryGhost/Ghost#1986

@halfdan halfdan Add transliteration for 一 (U4E00)
Added missing transliteration as suggested in:
TryGhost/Ghost#1986
d905ec9
@FGRibreau FGRibreau merged commit f14bdc9 into FGRibreau:master
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Jan 23, 2014
  1. @halfdan

    Add transliteration for 一 (U4E00)

    halfdan authored
    Added missing transliteration as suggested in:
    TryGhost/Ghost#1986
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  data/x4e.js
View
2  data/x4e.js
@@ -1 +1 @@
-module.exports = [ "[?] ","Ding ","Kao ","Qi ","Shang ","Xia ","[?] ","Mo ","Zhang ","San ","Shang ","Xia ","Ji ","Bu ","Yu ","Mian ","Gai ","Chou ","Chou ","Zhuan ","Qie ","Pi ","Shi ","Shi ","Qiu ","Bing ","Ye ","Cong ","Dong ","Si ","Cheng ","Diu ","Qiu ","Liang ","Diu ","You ","Liang ","Yan ","Bing ","Sang ","Gun ","Jiu ","Ge ","Ya ","Qiang ","Zhong ","Ji ","Jie ","Feng ","Guan ","Chuan ","Chan ","Lin ","Zhuo ","Zhu ","Ha ","Wan ","Dan ","Wei ","Zhu ","Jing ","Li ","Ju ","Pie ","Fu ","Yi ","Yi ","Nai ","Shime ","Jiu ","Jiu ","Zhe ","Yao ","Yi ","[?] ","Zhi ","Wu ","Zha ","Hu ","Fa ","Le ","Zhong ","Ping ","Pang ","Qiao ","Hu ","Guai ","Cheng ","Cheng ","Yi ","Yin ","[?] ","Mie ","Jiu ","Qi ","Ye ","Xi ","Xiang ","Gai ","Diu ","Hal ","[?] ","Shu ","Twul ","Shi ","Ji ","Nang ","Jia ","Kel ","Shi ","[?] ","Ol ","Mai ","Luan ","Cal ","Ru ","Xue ","Yan ","Fu ","Sha ","Na ","Gan ","Sol ","El ","Cwul ","[?] ","Gan ","Chi ","Gui ","Gan ","Luan ","Lin ","Yi ","Jue ","Liao ","Ma ","Yu ","Zheng ","Shi ","Shi ","Er ","Chu ","Yu ","Yu ","Yu ","Yun ","Hu ","Qi ","Wu ","Jing ","Si ","Sui ","Gen ","Gen ","Ya ","Xie ","Ya ","Qi ","Ya ","Ji ","Tou ","Wang ","Kang ","Ta ","Jiao ","Hai ","Yi ","Chan ","Heng ","Mu ","[?] ","Xiang ","Jing ","Ting ","Liang ","Xiang ","Jing ","Ye ","Qin ","Bo ","You ","Xie ","Dan ","Lian ","Duo ","Wei ","Ren ","Ren ","Ji ","La ","Wang ","Yi ","Shi ","Ren ","Le ","Ding ","Ze ","Jin ","Pu ","Chou ","Ba ","Zhang ","Jin ","Jie ","Bing ","Reng ","Cong ","Fo ","San ","Lun ","Sya ","Cang ","Zi ","Shi ","Ta ","Zhang ","Fu ","Xian ","Xian ","Tuo ","Hong ","Tong ","Ren ","Qian ","Gan ","Yi ","Di ","Dai ","Ling ","Yi ","Chao ","Chang ","Sa ","[?] ","Yi ","Mu ","Men ","Ren ","Jia ","Chao ","Yang ","Qian ","Zhong ","Pi ","Wan ","Wu ","Jian ","Jie ","Yao ","Feng ","Cang ","Ren ","Wang ","Fen ","Di ","Fang " ];
+module.exports = [ "Yi ","Ding ","Kao ","Qi ","Shang ","Xia ","[?] ","Mo ","Zhang ","San ","Shang ","Xia ","Ji ","Bu ","Yu ","Mian ","Gai ","Chou ","Chou ","Zhuan ","Qie ","Pi ","Shi ","Shi ","Qiu ","Bing ","Ye ","Cong ","Dong ","Si ","Cheng ","Diu ","Qiu ","Liang ","Diu ","You ","Liang ","Yan ","Bing ","Sang ","Gun ","Jiu ","Ge ","Ya ","Qiang ","Zhong ","Ji ","Jie ","Feng ","Guan ","Chuan ","Chan ","Lin ","Zhuo ","Zhu ","Ha ","Wan ","Dan ","Wei ","Zhu ","Jing ","Li ","Ju ","Pie ","Fu ","Yi ","Yi ","Nai ","Shime ","Jiu ","Jiu ","Zhe ","Yao ","Yi ","[?] ","Zhi ","Wu ","Zha ","Hu ","Fa ","Le ","Zhong ","Ping ","Pang ","Qiao ","Hu ","Guai ","Cheng ","Cheng ","Yi ","Yin ","[?] ","Mie ","Jiu ","Qi ","Ye ","Xi ","Xiang ","Gai ","Diu ","Hal ","[?] ","Shu ","Twul ","Shi ","Ji ","Nang ","Jia ","Kel ","Shi ","[?] ","Ol ","Mai ","Luan ","Cal ","Ru ","Xue ","Yan ","Fu ","Sha ","Na ","Gan ","Sol ","El ","Cwul ","[?] ","Gan ","Chi ","Gui ","Gan ","Luan ","Lin ","Yi ","Jue ","Liao ","Ma ","Yu ","Zheng ","Shi ","Shi ","Er ","Chu ","Yu ","Yu ","Yu ","Yun ","Hu ","Qi ","Wu ","Jing ","Si ","Sui ","Gen ","Gen ","Ya ","Xie ","Ya ","Qi ","Ya ","Ji ","Tou ","Wang ","Kang ","Ta ","Jiao ","Hai ","Yi ","Chan ","Heng ","Mu ","[?] ","Xiang ","Jing ","Ting ","Liang ","Xiang ","Jing ","Ye ","Qin ","Bo ","You ","Xie ","Dan ","Lian ","Duo ","Wei ","Ren ","Ren ","Ji ","La ","Wang ","Yi ","Shi ","Ren ","Le ","Ding ","Ze ","Jin ","Pu ","Chou ","Ba ","Zhang ","Jin ","Jie ","Bing ","Reng ","Cong ","Fo ","San ","Lun ","Sya ","Cang ","Zi ","Shi ","Ta ","Zhang ","Fu ","Xian ","Xian ","Tuo ","Hong ","Tong ","Ren ","Qian ","Gan ","Yi ","Di ","Dai ","Ling ","Yi ","Chao ","Chang ","Sa ","[?] ","Yi ","Mu ","Men ","Ren ","Jia ","Chao ","Yang ","Qian ","Zhong ","Pi ","Wan ","Wu ","Jian ","Jie ","Yao ","Feng ","Cang ","Ren ","Wang ","Fen ","Di ","Fang " ];
Something went wrong with that request. Please try again.