Skip to content
CSS HTML JavaScript
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
demo
js
LICENSE
README.md
_config.yml

README.md

#4Piksel Mobil Menü (4PXMMenu)

4PXMMenu ile mobil sitelerinize daha iyi bir menü ekleyebilirsiniz. Şu anda beta aşamasındadır, geliştirildikçe burayı güncellemeye çalışacağım.

###Kurulum:

dpxmmenu.css dosyasını CSS klasörünüzün içine dpxmmenu.js dosyasını ise JS klasörünüzün içine atın.

Header'a eklemeniz gereken kod:

<link rel="stylesheet" href="css/dpxmmenu.css">

Footer'a eklemeniz gereken kod:

<script src="js/dpxmmenu.js"></script>

Bunları yaptıktan sonra Header'da body tagının hemen altına aşağıdaki kodları ekleyin.

  <div class="mobmenu">
    <ul class="menu">
      <li><a href="#">Menü</a></li>
      <li><a href="#">Menü 2</a></li>
      <li><a href="#">Menü 3</a></li>
      <li><a href="#">Menü 4</a></li>
      <li><a href="#">Menü 5</a></li>
    </ul>
  </div>
  
  <header id="ust">
    <div id="menuac">
      <span></span>
    </div>
  </header>  

Ve işlem tamamdır. Mobil menünüzü kullanabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.