Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
115 lines (111 sloc) 1.99 KB

Far Group past and present

 • Valentin Skirdin
 • Ivan Sintyurin
 • Konstantin Stupnik
 • Ilya V. Gershman
 • Dmitry Shtivel
 • Oleg L. Taranenko
 • Konstantin Melnikov
 • Andrey Tretyakov
 • Vasily V. Moshninov
 • Dmitry Jemerov
 • WARP ItSelf
 • Alex Yaroslavsky
 • Eugene Leskinen
 • Alexey Kuznetsov
 • Vadim Yegorov
 • Iouri Kharon
 • Yuris W. Auzinsh
 • Tim Sobolev
 • Sergey Dindikov
 • Alex Alabuzhev
 • Igor A. Vyatkin
 • lort
 • Oleg Makovski
 • Vladimir Surguchev
 • Shmuel Zeigerman

Community contributors to Far and Plugins

If you think that you are missing from this list, let us know.

 • Alexey Semenov
 • Roman Pekhov
 • Alexander Arefiev
 • Dennis Trachuk
 • Sergei Antonov
 • Alexander Kornienko
 • Alexander Nazarenko
 • Jouri Mamaev
 • Michael Yutsis
 • Andrey Novosilov
 • Wesha the Leopard
 • George Hazan
 • Igor Paikin
 • Andrey Budko
 • Alexey Yatsenko
 • Igor Ruskih
 • Max Belugin
 • Artyom Nazarov
 • Kirill Kirichenko
 • Eugene Mindrov
 • Roman Vorobets
 • Alexander Nesterovsky
 • Peter Koves
 • Oliver Schneider
 • Max Gorobchuk
 • Pawel Pawlak
 • Andrey Tsybin
 • Roman Synyshyn
 • Alexey Samlyukov
 • Anton Tagunov
 • Alexandr Zamaraev
 • Max Shirshin
 • Alexander Mitin
 • Stanislav Vinokurov
 • Hannes Eder
 • Sergiy Voloshyn
 • George Yohng
 • Dmitry Ovdienko
 • Andrey Kuznetsov
 • Denis Kosy
 • Dmitry Ponomarev
 • Vitaliy Didik
 • Morten MacFly
 • Igor O. Bochkariov
 • Max Moysyuk
 • Alexey Pakhunov
 • Roman Kuzmin
 • techtonik
 • Radek Kubicek
 • Thomas Wolf
 • Far Hunor
 • Andrey Starodubtsev
 • Maciej Ogrodniczuk
 • dialex
 • Igor Babichev
 • Kostia Romanov
 • Igor Yudincev
 • Evgeny Zhirnov
 • Maxim Rusov
 • vitbo
 • Igor Braginskiy
 • Oleg Hiderman
 • pepak
 • Anton Sinitsin
 • Dmitry Atamanov
 • Yegor Myalik
 • Sergey Karpukhin
 • Mike Mirzayanov
 • Martin Xarx
 • Ivan Vanyushkin
 • Victor Istomin
 • Vlad Lozynskyi
 • Kate Fedorova
 • Mauro72
 • dimfish
 • Dmitri Davydok
 • Pavol Misik
 • Timofey Vasenin
 • Michael Z. Kadaner
 • Vladimir Fekete
 • Daniele Babolin

And special thanks to all of our community members!
You are not less important than the people mentioned here.