Skip to content
Permalink
Browse files

ECTL_INSERTTEXT clarification

  • Loading branch information...
alabuzhev committed Jun 24, 2017
1 parent ad17bb2 commit 51057a192af5729960a98e8fe872414466f852df
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 enc/enc_rus3.work/meta/service_functions/editorcontrol.html
@@ -153,7 +153,7 @@ <h3>
<tr class="cont"><td class="cont" width="40%"><a name="ECTL_INSERTTEXT">ECTL_INSERTTEXT</a></td>
<td class="cont" width="60%">Âñòàâèòü òåêñò, íà÷èíàÿ ñ ïîçèöèè êóðñîðà.<br>
<code>Param1</code> íå èñïîëüçóåòñÿ.<br>
<code>Param2</code> óêàçûâàåò íà ñòðîêó, îêàí÷èâàþùóþñÿ íóë¸ì. Êîìàíäà êîððåêòíî îáðàáàòûâàåò ñèìâîë(û) ïåðåâîäà ñòðîêè (CR).
<code>Param2</code> óêàçûâàåò íà ñòðîêó, îêàí÷èâàþùóþñÿ íóë¸ì. Êîìàíäà êîððåêòíî îáðàáàòûâàåò ñèìâîë(û) ïåðåâîäà ñòðîêè ('\n').
Êîìàíäà <code>ECTL_INSERTTEXT</code> ðàáîòàåò òàê, êàê áóäòî òåêñò ââîäèòñÿ ñ êëàâèàòóðû.
<pre class=code>
// âñòàâèòü ñòðîêó "Text" â òåêóùóþ ïîçèöèþ êóðñîðà

0 comments on commit 51057a1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.