Skip to content
Permalink
Browse files

Update CONTRIBUTORS.md

  • Loading branch information...
trexinc committed Oct 21, 2017
1 parent 5bf2380 commit 7956c023ebd54a41485484928feb966d8c8b2882
Showing with 107 additions and 109 deletions.
  1. +107 −109 CONTRIBUTORS.md
@@ -1,111 +1,109 @@
Far Group past and present
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valentin Skirdin
Ivan Sintyurin
Konstantin Stupnik
Ilya V. Gershman
Dmitry Shtivel
Oleg L. Taranenko
Konstantin Melnikov
Andrey Tretyakov
Vasily V. Moshninov
Dmitry Jemerov
WARP ItSelf
Alex Yaroslavsky
Eugene Leskinen
Alexey Kuznetsov
Vadim Yegorov
Iouri Kharon
Yuris W. Auzinsh
Tim Sobolev
Sergey Dindikov
Alex Alabuzhev
Igor A. Vyatkin
lort
Oleg Makovski
Vladimir Surguchev
Shmuel Zeigerman
# Far Group past and present
* Valentin Skirdin
* Ivan Sintyurin
* Konstantin Stupnik
* Ilya V. Gershman
* Dmitry Shtivel
* Oleg L. Taranenko
* Konstantin Melnikov
* Andrey Tretyakov
* Vasily V. Moshninov
* Dmitry Jemerov
* WARP ItSelf
* Alex Yaroslavsky
* Eugene Leskinen
* Alexey Kuznetsov
* Vadim Yegorov
* Iouri Kharon
* Yuris W. Auzinsh
* Tim Sobolev
* Sergey Dindikov
* Alex Alabuzhev
* Igor A. Vyatkin
* lort
* Oleg Makovski
* Vladimir Surguchev
* Shmuel Zeigerman

Community contributors to Far and Plugins
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If you think that you are missing from
this list, let us know.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alexey Semenov
Roman Pekhov
Alexander Arefiev
Dennis Trachuk
Sergei Antonov
Alexander Kornienko
Alexander Nazarenko
Jouri Mamaev
Michael Yutsis
Andrey Novosilov
Wesha the Leopard
George Hazan
Igor Paikin
Andrey Budko
Alexey Yatsenko
Igor Ruskih
Max Belugin
Artyom Nazarov
Kirill Kirichenko
Eugene Mindrov
Roman Vorobets
Alexander Nesterovsky
Peter Koves
Oliver Schneider
Max Gorobchuk
Pawel Pawlak
Andrey Tsybin
Roman Synyshyn
Alexey Samlyukov
Anton Tagunov
Alexandr Zamaraev
Alexander Mitin
Stanislav Vinokurov
Hannes Eder
Sergiy Voloshyn
George Yohng
Dmitry Ovdienko
Andrey Kuznetsov
Denis Kosy
Dmitry Ponomarev
Vitaliy Didik
Morten MacFly
Igor O. Bochkariov
Max Moysyuk
Alexey Pakhunov
Roman Kuzmin
techtonik
Radek Kubicek
Thomas Wolf
Far Hunor
Andrey Starodubtsev
Maciej Ogrodniczuk
dialex
Igor Babichev
Kostia Romanov
Igor Yudincev
Evgeny Zhirnov
Maxim Rusov
vitbo
Igor Braginskiy
Oleg Hiderman
pepak
Anton Sinitsin
Dmitry Atamanov
Yegor Myalik
Sergey Karpukhin
Mike Mirzayanov
Martin Xarx
Ivan Vanyushkin
Victor Istomin
Vlad Lozynskyi
Kate Fedorova
Mauro72
dimfish
Dmitri Davydok
# Community contributors to Far and Plugins
*If you think that you are missing from this list, let us know.*

And special thanks to all of our community members!
You are not less important than the people mentioned here.
* Alexey Semenov
* Roman Pekhov
* Alexander Arefiev
* Dennis Trachuk
* Sergei Antonov
* Alexander Kornienko
* Alexander Nazarenko
* Jouri Mamaev
* Michael Yutsis
* Andrey Novosilov
* Wesha the Leopard
* George Hazan
* Igor Paikin
* Andrey Budko
* Alexey Yatsenko
* Igor Ruskih
* Max Belugin
* Artyom Nazarov
* Kirill Kirichenko
* Eugene Mindrov
* Roman Vorobets
* Alexander Nesterovsky
* Peter Koves
* Oliver Schneider
* Max Gorobchuk
* Pawel Pawlak
* Andrey Tsybin
* Roman Synyshyn
* Alexey Samlyukov
* Anton Tagunov
* Alexandr Zamaraev
* Alexander Mitin
* Stanislav Vinokurov
* Hannes Eder
* Sergiy Voloshyn
* George Yohng
* Dmitry Ovdienko
* Andrey Kuznetsov
* Denis Kosy
* Dmitry Ponomarev
* Vitaliy Didik
* Morten MacFly
* Igor O. Bochkariov
* Max Moysyuk
* Alexey Pakhunov
* Roman Kuzmin
* techtonik
* Radek Kubicek
* Thomas Wolf
* Far Hunor
* Andrey Starodubtsev
* Maciej Ogrodniczuk
* dialex
* Igor Babichev
* Kostia Romanov
* Igor Yudincev
* Evgeny Zhirnov
* Maxim Rusov
* vitbo
* Igor Braginskiy
* Oleg Hiderman
* pepak
* Anton Sinitsin
* Dmitry Atamanov
* Yegor Myalik
* Sergey Karpukhin
* Mike Mirzayanov
* Martin Xarx
* Ivan Vanyushkin
* Victor Istomin
* Vlad Lozynskyi
* Kate Fedorova
* Mauro72
* dimfish
* Dmitri Davydok

> And special thanks to all of our community members!
> You are not less important than the people mentioned here.

0 comments on commit 7956c02

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.