Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 146 lines (119 sloc) 4.77 KB
#!/usr/bin/perl -w
#=====================================================================
# split_ep-logg
# File ID: 91565ce8-5d44-11df-ab2c-90e6ba3022ac
# Splitter opp filer med filer som begynner med sekunder sia 1970.
# Legger delene som $Dir/åååå/[NAVN.]åååå-mm-ddZ[.EXT] .
# Bruker bare verdier med 9 eller 10 siffer. Med andre ord funker det
# greit fra og med 1973-03-03 09:46:40 GMT til 2286-11-20 17:46:39 GMT.
#
# ©opyleft 2004 Øyvind A. Holm <sunny@sunbase.org>
# Lisens: GNU General Public License versjon 2 eller nyere ♥
#=====================================================================
use strict;
use Time::Local;
use Getopt::Std;
our ($opt_d, $opt_e, $opt_h, $opt_n, $opt_z) =
( "", "", 0, "", 0);
getopts('d:e:hn:z');
$| = 1;
my ( $Dir, $Fnavn, $Last, $compress_file) =
("out", "", "", $opt_z);
my $Name = length($opt_n) ? "$opt_n." : "";
my $Ext = length($opt_e) ? ".$opt_e" : "";
$opt_h && usage(0);
length($opt_d) && ($Dir = $opt_d);
-d $Dir || mkdir($Dir, 0777) || die("mkdir(\"$Dir\"): $!");
while (<>) {
if (m#^(\d{9,10})\b(.*)#) {
my ($Secs, $Rest) =
( $1, $2);
my ($u_sec, $u_min, $u_hour, $u_mday, $u_mon, $u_year, $u_wday, $u_yday) = gmtime($Secs);
$u_year += 1900; # Urgh
$u_mon += 1; # Dobbelturgh
$Fnavn = sprintf("%s/%04u/%s%04u-%02u-%02uZ%s", $Dir, $u_year, $Name, $u_year, $u_mon, $u_mday, $Ext);
if ($Fnavn ne $Last) {
if ($compress_file && -e $Last) {
close(ToFP);
unless (-e "$Last.gz") {
print(STDERR "Kjører \"/bin/gzip -N $Last &\"\n");
system("/bin/gzip -N $Last &");
} else {
warn("$Last.gz: Fila eksisterer allerede, pakker ikke $Last . Må ordnes manuelt.\n");
}
}
-d "$Dir/$u_year" || mkdir("$Dir/$u_year", 0777) || die("$0: mkdir(\"$Dir/$u_year\"): $!. R.I.P. & sånn.");
if (-e $Fnavn) {
warn("$Fnavn: Fila finnes fra før, skriver til \"$Fnavn.DUP\".\n");
my $op_pref = (-e "$Fnavn.DUP") ? ">>" : ">";
if (open(ToFP, "$op_pref$Fnavn.DUP")) {
seek(ToFP, 0, 2) || die("$Fnavn.DUP: seek() til slutten: $!");
} else {
die("$Fnavn.DUP: Åpning for skriving: $!");
}
} else {
print(STDERR "Ny fil: \"$Fnavn\"\n");
if (open(ToFP, ">$Fnavn")) {
seek(ToFP, 0, 2) || die("$Fnavn: seek() til slutten: $!");
} else {
die("$Fnavn: Åpning for skriving: $!");
}
}
}
print(ToFP $_) || die("Feil under skriving til $Fnavn(.DUP): $!");
} else {
my $err_name = length($Fnavn) ? "$Fnavn.ERR" : "$Dir/undef.ERR";
warn("Linje $.: Ukjent format, skriver til \"$err_name\".\n");
my $op_pref = (-e "$err_name") ? ">>" : ">";
if (open(ErrFP, "$op_pref$err_name")) {
seek(ErrFP, 0, 2) || die("$err_name: seek() til slutten: $!");
} else {
die("$err_name: Åpning for skriving: $!");
}
print(ErrFP $_) || die("Feil under skriving til $err_name: $!");
close(ErrFP);
}
$Last = $Fnavn;
}
sub usage {
my $Retval = shift;
print(<<END);
Syntax: $0 [valg] [fil [flere filer [...]]]
Programmet leser filer som har linjer som begynner med antall sekunder
sia 1970-01-01 00:00:00 GMT fra stdin eller filnavn på kommandolinja og
splitter dem i deler på formatet "DIR/åååå/[NAVN.]åååå-mm-ddZ[.EXT]" .
Bruker bare verdier med 9 eller 10 siffer. Med andre ord funker det
greit fra og med 1973-03-03 09:46:40 GMT til 2286-11-20 17:46:39 GMT.
Valg:
-d DIR Plassér filene i DIR . Standard: "$Dir".
-e EXT Bruk EXT som extension. (Automatisk punktum i begynnelsen.)
Standard: "$Ext".
-h Hjælp mæ.
-n NAVN Bruk NAVN som valgfritt prefiks i filnavnet. Automatisk punktum
på slutten. Standard: "$Name".
-z Pakk filene etterhvert som de er ferdigsplitta.
Den splitter selvfølgelig opp filene på grunnlag av GMT. Folkeaksjonen
Mot Sommertid slår til igjen. Ikke det med sol, utepils og miniskjørt
her og der, men den klokkefløttinga er uendelig plagsom og lager i
tillegg unøyaktighet i loggene.
Krota sammen av Øyvind A. Holm <sunny\@sunbase.org>.
Lisens: GNU General Public License versjon 2 eller nyere ♥
END
exit($Retval);
} # usage()
__END__
=pod
=head1 LICENCE
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
=cut
# End of file split_ep-logg
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.