Repozytorium utworzone na potrzeby konkursu Daj się poznać
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
public
src
.gitignore
README.md
package.json
yarn.lock

README.md

UI for WorkTimetable application make for Daj sie poznać 2017

Aplikacja, której celem będzie ewidencjonowanie czasu pracy

Aktualny wygląd aplikacji

Część backendowa aplikacji

Do zrobienia

  • inicjalizacja projektu
  • dodanie react-router
  • dodanie kalendarza i popracowanie nad wyglądem
  • dodanie redux'a
  • dodanie redux-saga
  • dodanie endpointów|