Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (11 sloc) 954 Bytes

Tunkeutumistestaus - Harjoitus 4

Harjoitus 4 löytyy seuraavan linkin takaa:


Tehtävänannot

Harjoituksen 4 tehtävänannot ovat seuraavat:

  1. Korkkaa Poison. Jos et pääse root shelliin asti, kuvaile, mihin pääsit ja mitä johtolankoja jäi tutkimatta.
  1. CTF walktrough. Katso Youtubesta jokin CTF walktrough (muu kuin HackTheBox). Mitä opit, mitä ideoita sait? Kokeile vähintään kolmea itsellesi uutta työkalua, joita opit videosta.
  1. Stuxnet. Lue artikkeli Stuxnetista, esim. Symantec tai Langer. Voit hakea ‘stuxnet analysis’. 1) Miten Stuxnet murtautui koneille? Yleisluontoinen vastaus (mikä hyökkäys millekin käyttöjärjestelmälle mihin komponenttiin) riittää, koska nämä hyökkäykset ovat jo vanhentuneet. 2) Miten ohjaus (command and control, C2) toimi? 3) Miten Stuxnet ylitti ilmaraon (air gap)?
You can’t perform that action at this time.