Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (12 sloc) 1.14 KB

Tunkeutumistestaus - Harjoitus 5

Harjoitus 5 löytyy seuraavan linkin takaa:


Tehtävänannot

Harjoituksen 5 tehtävänannot ovat seuraavat:

  1. Tee troijan hevosia, vähintään kaksi erilaista. Voit tehdä esimerkiksi saastuneen asennusohjelman, dokumentteja joissa on vihamielisiä makroja sekä älypuhelimen apsin. Nimeä ohjelmat siten, että haitallinen tarkoitus ilmenee MALWARE-installer.exe. Vihamielisenä hyötykuormana voi olla esimerkiksi meterpreter. Älä tee itsestään leviäviä ohjelmia. Voit käyttää troijan hevosen tekoon esim. setoolkit, msfvenom.
  1. Mitä uusia keksintöjä Confickerissa esiteltiin? Lue jokin artikkeli Confickerista. ‘conficker analysis’ on hyvä hakusana. Kiinnitä huomiosi C2:n.
  1. Blogeja. Etsi Krebsin tai Schneierin blogeista ideoita pentestiin. Näissä blogeissa on paljon turvallisuuteen liittyviä aiheita, tee erityisesti huomioita tunkeutumistestaukseen liittyen.
  1. Safarionline. Opettele ja testaa jokin uusi Pentesting-tekniikka kirjasta tai videosta, jonka löydät Safarionlinesta.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.