Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

musiikkitiede #5378

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Jul 12, 2017 · 8 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Jul 12, 2017

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

musiikkitiede

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutetaan termin "musiikintutkimus" KT-muodoksi.

Perustelut ehdotukselle

YSAan parhaillaan yhdistettävässä Musiikin asiasanastossa on "musiikkitiede" KÄ "musiikintutkimus". Lisäksi YSAssa on jo vanhastaan "musiikkitieteilijät" KÄ "musiikintutkijat". Kyseisellä alalla on oppikiistoja, joihin takertumisen välttämiseksi olisi neutraalimpaa puhua vain musiikintutkimuksesta (kuin ruveta miettimään, onko "etnomusikologia" "musiikkitieteen" alalaji vai sille rinnakkainen yms). Lisäksi "musiikkintutkimus" kattaisi helpommin musiikinteorian tutkimisen yms kuin tiukemmin alalla määritelty musiikkitiede. Muiksi KT-muodoiksi voisi samoin tein ottaa ainakin termit "historiallinen musiikkitiede", "systemaattinen musiikkitiede" ja "uusi musiikkitiede".

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2017-4 milestone Sep 21, 2017

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Sep 26, 2017

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Oct 2, 2017

Ruotsiksi voi olla vaikeaa yhdistää näitä tällä tavalla. Musikvetenskap ja musikforskning ovat eri asioita tai ainakin eri näkökulmista lähestytty.. SAOssakin on molemmat. Jos kuitenkin täytyy valita vain yksi se täytyisi varmasti olla musikvetenskap.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Oct 2, 2017

Jos musiikkitiede laitetaan KT muodoksi, käytetäänkö kaikesta sellaisesta musiikintutkimuksesta, jolla ei ole yksiselitteitä nimeä, termiä "musiikintutkimus". Vrt. "kognitiivinen musiikintutkimus", sillä on termi. Jos musiikkitiede termi poistetaan, on myös muutettava näiden "alalajien" määritelmät (esim. kognitiivinen musiikkitiede on tällä hetkellä: Musiikkitieteen suuntaus, joka tutkii musiikkia kognitiotieteen näkökulmasta)

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Oct 3, 2017

Ei muutosta.

@mirmaid mirmaid closed this Oct 25, 2017

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Oct 27, 2017

Vastaus Anun (juuri huomaamaani) kommenttiin: käytettäisiin. Ja alalajien määritelmät tarkistettaisiin.

Ja vastaus Marialle: ruotsiksi ehdottomasti neutraalimpi olisi musikforskning, koska se kattaisi sekä musiikkitieteen, etnomusikologian, ns. uuden musiikkitieteen, kulttuurisen musiikintutkimuksen (siinä määrin kun sen haluaa erottaa musiikinsosiologiasta) että muuten joukkoon sopimattoman musiikkianalyysin. Ja näistä siis etnomusikologia on välillä hyvinkin vahvasti haluttu nähdä vastakohdaksi (perinteiselle) musiikkitieteelle.

Musassa oli taannoin vain yksi yhteinen termi ja se riitti. On vaikea nähdä, miksi Ysassa tarvitsisi taas jakaa nämä osin luonnottomasti kahtia. LCSH:ssakin on riittänyt yksi, Musicology (KT Music--Research, Musical research ja Research, Musical), jolla ST-suhteet asiasanoihin Ethnomusicology, Music archaeology, Music--Editing (musiikkifilologia siis), National socialism and musicology ja Sound recordings in musicology ja RT-suhteet asiasanoihin Music--Historiography (musiikinhistorian historiankirjoitus) ja Popular music--Historiography.

@ksornova ksornova reopened this Jan 4, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jan 5, 2018

Musikvetenskap on kyllä niin vakiintunut muoto ja kaikin puolin tärkeä termi ruotsiksi (sekä paljon käytetty Melindassa) että on epäselvää voidaanko siitä luopua, siihen tosin sanaryhmämme musiikkihenkilö (Sibeliusmuseosta) saa myös ottaa kantaa jos tulee ajankohtaiseksi (voi olla että säilytetään musikvetenskap=musiikintutkimus siinä tapauksessa) Käsitteitä -tiede/-tutkimus käsitellään yleensäkin hieman eri tavalla ruotsiksi kuin suomeksi, vrt. myös muita -tutkimus/-tiede-sanoja Allärsissa (esim. informationsvetenskap=informaatiotutkimus) ja ruotsalaisia vs. suomalaisia ruotsinkielisiä sivuja (esim. "musikforskning" site:se antaa marginaalisesti tuloksia, sen sijaan musikvetenskap käytetään kaikilla yliopistoilla jne., sekä Nationalencyklopedin ohjaa myös siihen...) Musikvetenskap-termiä ei nähdä "epäneutraalina" ruotsiksi.

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 26, 2019

Myös vastaavia pareja on, esim. kielitiede/kielentutkimus, työtiede/työntutkimus. Kirjallisuustiede kuitenkin KÄ kirjallisuudentutkimus.

Molemmat ovat runsaasti käytettyjä Melindassa, musiikkitiede kuitenkin selvästi enemmän (samoin Googlella).

Musiikkitiede on oppiaineen nimenä: Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto.

Jos yhdistetään, musiikintutkimus ei ehkä ole suomeksi niin suoraviivaisesti korvattavissa musiikkitiede-termillä kuin päinvastoin. Toisaalta jos musikvetenskap on oikein, silloin pitäisi myös musiikkitiede sopia.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

musiikintutkimus KT musiikkitiede

@mirmaid mirmaid removed the ? label Mar 7, 2019

@mirmaid mirmaid closed this Mar 7, 2019

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 9, 2019

Sv. musikforskning ET musikvetenskap

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.