Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

notaatio #5435

Open
Finto-ehdotus opened this issue Aug 10, 2017 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Aug 10, 2017

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

notaatio

Tila

Käsittelyssä

Perustelut ehdotukselle

MAOn tanssin ja teatterin asiantuntijat toivoivat, että YSOsta selvitetään onko notaatio-käsite oikeassa paikassa ’tiedon’ alakäsitteenä vai voisiko yläkäsite olla ’kulttuuriset järjestelmät’. Kysymys tuli esiin tanssinotaatio-termin yhteydessä. Se on liikemerkinnän (p18279) korvattu termi YSOssa.

Ehdotettu muutos

  1. vaihtoehto: Toistetaan notaatio-käsite tiedon alakäsitteenä ja tehdään uusi notaatio-käsite kulttuuriset järejstelmät -käsitteen alakäsitteksi.
  2. vaihtoehto: Jätetään notaatio-käsite tiedon alakäsitteeksi ja tehdään lisäksi uusi notaatio-käsite kulttuuriset järejstelmät -käsitteen alakäsitteksi.

Ehdottaja

Mari Suhonen

Ehdottajan organisaatio

Sanastokeskus TSK

Ehdottajan sähköpostiosoite

mari.suhonen@tsk.fi

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Aug 22, 2017

YSOn tieto-hierarkiaa ollaan käsittelemässä ja hahmottamassa uudelleen, minkä jälkeen osa siellä nyt olevista käsitteistä todennäköisesti siirtyy muualle hierarkiassa. Otamme tämän issuen myös käsittelyyn tässä yhteydessä. Mirja Anttila oli alustavasti ehdottanut, että notaatio voisi sopia toiminta-hierarkiaan, mutta tämä on vasta ehdotus. Otamme mielellämme muitakin kommentteja vastaan tieto-hierarkiaan liittyen. Tieto-hierarkian issue löytyy täältä: NatLibFi/Finto-data#859

TSK:n tässä ehdottamaa ratkaisua puoltaisi se, että YSOn liikemerkintä (ohjausterminä tanssinotaatio) on kulttuuriset järjestelmät -käsitteen alla, ks. http://finto.fi/yso/fi/page/p18270

Minulle ei muuten hahmotu TSK:n ehdottaman kahden vaihtoehdon ero.

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 6, 2018

Muusa-kokous (6.3.2018): Pyydetään tarkennusta ehdotettuun muutokseen

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 20, 2018

mielestäni termin notaatio LT voisi hyvinkin olla kulttuuriset järjestelmät

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jun 20, 2018

nuottikirjoitus LT notaatio
notaatio LT kulttuuriset järjestelmät
liikemerkintä LT notaatio

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jul 12, 2018

Jos käsitellään järjestelmänä, ainakin notaatio pitäisi kai olla monikossa, koska yksikkö ei viittaa mihinkään tiettyyn järjestelmään?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.