Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

modaalisuus #5814

Open
Finto-ehdotus opened this issue Jan 20, 2018 · 16 comments

Comments

Projects
None yet
10 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Jan 20, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

modaalisuus

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Jaetaan termi kahtia: 1) "modaalisuus (kielitiede)" ja 2) "modaalisuus (musiikki)". Ensimmäinen vastaa YSAn nykyistä asiasanaa, jälkimmäinen MUSAn asiasanaa, jotka viittaavat aivan eri asioihin.

Perustelut ehdotukselle

Asia tuli vastaan Musaa Ysaan yhdistettäessä.

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 22, 2018

MUSAssa määritelmä: moodit = 1) Taidemusiikin teoriassa sävelsuku tai (2) rytminen kaava 1200-luvun musiikissa.
YSAssa termi: moodit (säveljärjestelmät) ; Ei (vielä?) määritelmää (huomautuksena = Modaalisista sävelasteikoista käytetään termiä sävelasteikot.)

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jan 23, 2018

sävelasteikot voisi olla termin modaalisuus (musiikki) RT

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jan 23, 2018

MUSAn termin modaalisuus nykyistä määritelmää voisimme vähän muokata:
NYT: Nimitys säveltasorakenteen kirkkosävellajeista eli moodeista peräisin oleville ominaisuuksille.
Parempaa määritelmää saa siis ehdottaa

Samalla voisi miettiä termin moodit (säveljärjestelmät) määritelmää:
suoraan Wikipediasta: "pysyvä musiikin rakenne kuten sävelasteikko, melodia tai pysyvä rytmikuvio. "
huomautus: Modaalisista sävelasteikoista käytetään termiä sävelasteikot.

huomautukseen? "Länsimaisessa musiikissa moodilla tarkoitetaan useimmiten keskiajalla kehitettyä asteikkojärjestelmää, ns. kirkkosävellajeja."

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 23, 2018

MODAALISUUS (SiBan musiikinhistoriasivustolta=:
Moodilla [modus: tapa, laatu, standardi] tarkoitetaan pysyvää, vakinaista, järjestelmän perustaksi soveltuvaa.
Musiikissa moodit ovat useimmiten kiinteitä, pysyviä säveltasorakenteita, kuten asteikkoja tai melodisia perusmalleja ja -hahmoja, tai myös pysyviä rytmikuvioita.

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 12, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Feb 12, 2018

@ilonahei

This comment has been minimized.

Copy link

commented Feb 16, 2018

Modaalisuus musiikissa ei viittaa pelkästään sävelasteikoihin vaan myös modaaliseen harmoniaan, verraten tonaaliseen harmoniaan, jonka on dominantti-toonika-jännitteet puuttuvat modaalisesta musiikista.

Wikipedian Harmonia (musiikki) -sivulla sanotaan näin: "Modaalinen harmonia on harmonian laji, jossa soinnuilla ei ole edellä mainitun kaltaista jännitteisyyttä, vaan niitä voidaan järjestellä peräkkäin hyvinkin vapaasti, kunhan soinnut ja melodia säilyttävät suhteen toisiinsa, eli melodioiden noudattelemat asteikot ovat sidoksissa harmoniaan. Modaalinen harmonia kukoisti keskiajalla ja renessanssin aikana länsimaisessa taidemusiikissa, ja sitä tavataan lukuisten maiden kansanmusiikkityyleissä. Lisäksi 1900-luvulla säveltäjät etsivät uusia harmonian käsittelyn keinoja ja käyttivät sävellystensä pohjana modaalista ajattelua."

PIKI-tietokannassa (ja varmaan muuallakin) sanaa käytetään 90-prosenttisesti jazzin yhteydessä, pitäisikö tämä huomioida?

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 8, 2018

Sv. modalitet (språk), modalitet (musik)

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 13, 2018

Muusa-ryhmä (13.3.2018): käsitelty, mutta jää seuraavaan kertaan.
termi jaetaan kyllä: modaalisuus (musiikki), LT ja määritelmä tulee myöhemmin

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 14, 2018

modaalisuus (kielitiede) ja modaalisuus (musiikki)

@ilonahei

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 5, 2018

Ehdotus modaalisuuden määritelmäksi:
Moodeihin perustuva asteikkopohjainen järjestelmä, josta puuttuvat tonaalisen harmonian kolmisointujen väliset jännitteet.

Aika kinkkinen aihe määritellä, tämä vaati aikamoista pähkäilyä.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 5, 2018

Pilkunviivauspuolelle menee, mutta YSA:ssa on: asteikot (musiikki) → sävelasteikot. Pitäisikö määritelmässä käyttää "asteikkopohjainen" ilmaisun sijaan ilmaisua "sävelasteikkopohjainen" tai "sävelasteikoihin perustuva"

@TommiViitamies

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 6, 2018

Ja jotta ei olisi liian helppoa, niin: kun on juuri hyväksytty myös termi rytmimoodit (#5929), niin pitäisikö tässä mainitut moodit erottaa määritelmässä niistä. Esim.: "Sävelmoodeihin perustuva sävelasteikkopohjainen..."

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): Modaalisiin sävelasteikkoihin perustuva järjestelmä, josta puuttuvat tonaalisen harmonian kolmisointujen väliset jännitteet.

@mirmaid mirmaid closed this May 25, 2018

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2019

LT säveljärjestelmät
[ks. määritelmä]

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jan 31, 2019

Tämä on nyt eri paikassa kuin "tonaalisuus" vaikka käsitteet ovat likeiset. Otetaan tämäkin Muusan ja YSAn yhteiskokoukseen listalle.

@tpalonen tpalonen reopened this Feb 19, 2019

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 26, 2019

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

modaalisuus (musiikki) ja kromatiikka YK taiteisiin liittyvät ominaisuudet

@YSA-kokous YSA-kokous removed ? labels Feb 28, 2019

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 7, 2019

Modaalisuus (musiikki): määritelmää muokattava, koska yläkäsite on ominaisuudet, ei järjestelmät. Entinen määritelmä nimitys säveltasorakenteen kirkkosävellajeista eli moodeista peräisin oleville ominaisuuksille oli hierarkian kannalta toimiva.

Kromatiikan määritelmä nyt lähinnä toimintaa.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.