Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

minimalismi #5829

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 2, 2018 · 10 comments

Comments

Projects
None yet
6 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Feb 2, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

minimalismi

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Jaetaan termi kahtia: (1) "minimalismi" [ryhmä 90]; (2) "minimalistinen musiikki" [ryhmä 89], KT "repetitiivinen musiikki", "repetitiomusiikki" ja "toistomusiikki", LT "musiikki". (1) vastaa näistä YSAn entistä "minimalismi"-asiasanaa, (2) taas MUSAn entistä "minimalismi"-asiasanaa.

Perustelut ehdotukselle

Musasta Ysaan tuotua "minimalismi"-asiasanaa ei sinällään voi yhdistää Ysan "minimalismi"-asiasanaan, koska KT-muodot eivät vastaisi yhdistetyn käsitteen kattamaa kokonaisuutta. Niinpä minimalismi yleisenä esteettisenä käsitteenä pitäisi jättää yleiseksi, ja minimalistista musiikkia vanhastaankin tarkoittanut Musan käsite pitäisi muuttaa yksiselitteiseksi ja helpommin hahmottuvaksi; "minimalistinen musiikki" pitäisi olla ongelmaton.

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Feb 2, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 12, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Feb 12, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 8, 2018

Sv. minimalism, minimalistisk musik

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusa-ryhmän päätös 28.3.2018: kannatetaan termin jakamista ehdotetulla tavalla.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Sep 4, 2018

Muusa: jos ohjaustermit lisätään, tarvitaanko silti erillistä termiä?

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Oct 9, 2018

"Muusa: jos ohjaustermit lisätään, tarvitaanko silti erillistä termiä?": mitä tällä kysymyksellä tarkoitetaan? Erillistä termiä mihin? Tarvitaan yksi termi minimalismi yleistaiteellisena käsitteenä ja toinen termi minimalistiselle musiikille, sisältäen alkuperäisessä ehdotuksessa luetellut KT-muodot.

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Nov 27, 2018

Kysyttiin siis, voiko termin minimalistinen musiikki korvata lisäämällä mainitut ohjaustermit termille minimalismi.

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 27, 2018

Ei voi korvata näitä kahta erillistä käsitettä yhdellä, koska minimalismi koskee taidetta yleensä ja esimerkiksi repetitiomusiikki ainoastaan musiikkia, siis sitä musiikkia, josta käytettäisiin asiasanaa minimalistinen musiikki. Repetitiomusiikki-sanasta ei voi rakentaa viittauslinkkiä suoraan minimalismiin, koska muuten asiakas saatettaisiin johtaa aineistoon, joka käsitteleekin vaikkapa arkkitehtuuria.

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2019

Siirretään tämä YSAn ja Muusan yhteisen linjauskokouksen asialistalle.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 25, 2019

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Minimalistinen musiikki, Muusa laatii määritelmän. LT taidemusiikki, RT minimalismi. KT minimalismi (musiikki)?

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Feb 28, 2019

Määritelmäehdotus Muusalle: "1960-luvulla syntyneen minimalistisen tyylisuuntauksen piiriin luettava taidemusiikki, jolle on ominaista toisteisuus ja tarkoituksellisen yksinkertaistettu rytminen, melodinen ja harmoninen sävelkieli."

@mirmaid mirmaid added SLM and removed ? labels Mar 5, 2019

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 18, 2019

minimalistinen musiikki / SLM

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.