Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

pastissioopperat #5833

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 5, 2018 · 2 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Feb 5, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

pastissioopperat

Ehdotettu termi englanniksi

pasticcio operas

Ehdotettu termi ruotsiksi

pastischoperor

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

oopperapastissit
pastissit (oopperat)

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

oopperat (teokset)

Tarkoitusta täsmentävä selite

Määritelmä: Ooppera, jonka musiikki on koottu usean säveltäjän tuotannosta. (Grove Music Onlinen mukaan pastissi(ooppera) on "[a]n opera made up of various pieces from different composers or sources and adapted to a new or existing libretto".)

Perustelut ehdotukselle

Termi tarvitaan sekä YSA (ja YSOon) että Suomalaiseen lajityyppi- ja muotosanastoon!

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

. .

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki
95 Teatteri. Tanssi

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: pastissioopperat

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Feb 5, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 12, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Feb 12, 2018

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 13, 2018

Muusa-ryhmä (13.3.2018): kannatetaan

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 28, 2018

Sv. pastischoperor ET operapastischer

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
6 participants
You can’t perform that action at this time.