Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

rytmimoodit #5929

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Mar 13, 2018 · 2 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Mar 13, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

rytmimoodit

Ehdotettu termi englanniksi

rhythmic modes

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

modaalirytmiikka

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

rytmiikka

Tarkoitusta täsmentävä selite

Groven mukaan "a medieval concept of rhythm in which the value and relative duration of each note is determined by its position within a larger rhythmic series, or mode, consisting of a patterned succession of long and short values" [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.23337]
Ks. myös Musiikinhistoriaa verkossa -sivusto [http://muhi.siba.fi/xwiki/bin/view/Muhi/View?id=kesk_arsantiqua3]

Perustelut ehdotukselle

Asiasanan "moodit" jakamisen yhteydessä vastaan tuli tarve erottaa kaksi musiikillista moodia, jotka kumpikin oli merkitty MUSA-asiasanastossa asiasanan "moodit" määritelmään.

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

. .

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: rytmimoodit

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusa-ryhmän päätös 28.3.2018: kannatetaan ehdotusta.

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 4, 2018

Sv. modalrytmik ET rytmmodus, modus (musik)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.