Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

kokeellinen musiikki #6941

Open
Finto-ehdotus opened this issue Feb 7, 2019 · 7 comments
Open

kokeellinen musiikki #6941

Finto-ehdotus opened this issue Feb 7, 2019 · 7 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus commented Feb 7, 2019

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

kokeellinen musiikki

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Tarvitaan myös SLM-sanastoon.

Ehdottajan organisaatio

Kirjastopalvelu

Perustelut ehdotukselle

Tarvitaan kokeellisen musiikin äänitteiden ja nuottien kuvailemiseen.

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Feb 7, 2019
@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@tpalonen tpalonen commented Feb 12, 2019

YSOssa tällä voisi olla RT:nä äänitaide.

@mirmaid mirmaid added the SLM label Feb 12, 2019
@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2019-1 milestone Mar 4, 2019
@mirmaid mirmaid added musiikki SLM and removed SLM labels Mar 5, 2019
@JohPa

This comment has been minimized.

Copy link

@JohPa JohPa commented Mar 6, 2019

MUSA:ssa on ollut kokeellinen musiikki käytä avantgarde. Eikö voisi olla myös YSA/SLM -termiä avantgarde (musiikki)?

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@tpalonen tpalonen commented Mar 6, 2019

Tälläinen "avantgarde (musiikki)" olisi kyllä aivan päinvastainen sen suunnan mukaan, mihin YSAa toivottaisiin kehitettävän ja mistä viime Muusa-YSA-yhteiskokouksessa pitkästi puhuttiin. Yksinkertaistaen, vähemmän toivotaan tällaisia "käsite X (musiikin kannalta)" ja "käsite X (kaikkien muiden alojen paitsi musiikin kannalta)" tyyppisiä käsiteratkaisuja ja termihirviöitä vaan enemmän kohti kaikkia aloja palvelevaa yleissanastoa, jossa termit ja käsitteet ovat yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Tällaisen toimintatavan edut ovat huomattavat siihen nähden että jokaisella alalla olisi oma sulkutarkenteinen versio samasta käsitteestä.

Kokeellinen musiikki on selkeä kentällä käytössä oleva termi. Käsitteen ohjausterminä YSAssa/YSOssa on avantgardemusiikki. Lisäksi YSAssa/YSOssa on yleiskäsitteenä avantgarde. Tilanne on minusta hyvä juuri näin.

@JohPa

This comment has been minimized.

Copy link

@JohPa JohPa commented Mar 6, 2019

Tämä herätti meillä kysymyksiä, että MUSA:ssa on nimenomaan haluttu vältttää kokeellinen musiikki -termin käyttöä ja nyt ilmeisesti tilanne on keikahtanut päinvastoin. Avantgardea on musiikin asiasanoituksessa käytetty paljon ja se on ollut tarpeellinen termi. Jatkossa siis sitä ei voi enää äänitteiden ja nuottien kuvailussa käyttää (olisi ollut tarpeellinen erityisesti SLM-sanastoon).

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

@asormune asormune commented Mar 7, 2019

Päätelläänkö tästä niin, että "kokeellinen musiikki" ei sovellu slm-sanastoon? Keski-kannassa asiasanahaulla "avantgarde" löytyy 676 musiikin tietuetta, niistä 26 on kirjoja, loput musiikkiaineistoa, lähinnä äänitteitä.

@mirmaid mirmaid removed this from the YSA-kokous 2019-1 milestone Mar 8, 2019
@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

@MUUSA-kokous MUUSA-kokous commented Mar 14, 2019

Muusa kannattaa termin ottamista myös SLM:ään, KT avantgarde, avantgardemusiikki, avantgardistinen musiikki

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mirmaid mirmaid commented Mar 18, 2019

kokeellinen musiikki / SLM

@mirmaid mirmaid removed the SLM label Mar 21, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
6 participants
You can’t perform that action at this time.