Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

elektroakustinen musiikki #6944

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 7, 2019 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Feb 7, 2019

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

elektroakustinen musiikki

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Mietittävä tämän määritelmä ja suhde elektroniseen musiikkiin sekä taide/populaari-jakoon uudelleen. Nyt määritelmän mukaan tämä on taidemusiikkia ja ohjausterminä elektroninen musiikki. Elektroninen musiikki ei kuitenkaan missään nimessä ole taidemusiikkia. Suurin osa esim. kirjastoasiakkaista ei ajattele Stockhausenia tai Varesea, kun ovat kiiinnostuneet hakemaan elektronista musiikkia.

Määritelmää koskien lainaan keskustelua eloelektroniikka-issuesta: "elektroakustinen musiikki osoittaa hyvin taidemusiikin ja populaarimusiikin välisen rajan vanhanaikaisuuden ja keinotekoisuuden. Kentät menevät tässä vahvasti päällekkäin. Täysin samankuuloista ja samoilla tekniikoilla tehtyä musiikkia tehdään molemmissa. Taidemusiikin ja populaarimusiikin kokeellisen laidan tekijän erottaa ainoastaan se, mikä koulu on käyty. Esimerkkinä vaikkapa kotimaiset Jan Anderzen (Tomutonttu) ja Marja Ahti (Tsembla), joiden musiikki on muodollisin seikoin määriteltynä elektroakustista musiikkia par excellence, mutta ei laskea taidemusiikiksi, koska eivät ole opiskelleet säveltämistä korkeakoulutasolla."
Ts. määritelläänkö genret tekijöiden taustan perusteella vai musiikillisen sisällön perusteella? Vrt. naisrock, naisten klassinen musiikki?

Ehdottajan organisaatio

Kansalliskirjasto

Perustelut ehdotukselle

Ks ed

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Feb 7, 2019

@tpalonen tpalonen added the musiikki label Feb 7, 2019

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Feb 7, 2019

Voisiko siirtää ohjausterminä olevan "elektroninen musiikki" yleistermiksi niitä tapauksia varten, joita ei tarkemmin pysty yksiselitteisesti luokittelemaan tai jakamaan taide- tai populaarimusiikkiin. Elektroakustinen alatermiksi ja muita termejä sieltä elektronisen populaarimusiikin alta. Vai meneekö hierarkia risukoksi?

@mirmaid mirmaid added this to the Muusa-YSA-kokous milestone Feb 12, 2019

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 25, 2019

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 14, 2019

Muusa ei kannata muutoksia tälle termille.

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 15, 2019

Vähintäänkin pitäisi mielestäni ohjaustermejä muuttaa:
elektroninen musiikki (taidemusiikki) KÄ elektroakustinen musiikki
elektroninen musiikki (populaarimusiikki) KÄ elektroninen populaarimusiikki

@mirmaid mirmaid removed the ? label Mar 15, 2019

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 19, 2019

Eikös usealla käsitteellä voi olla sama ohjaustermi?

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 19, 2019

Lisätään elektroninen musiikki KÄ elektroninen populaarimusiikki, elektroninen tanssimusiikki

@mirmaid mirmaid closed this Apr 29, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
6 participants
You can’t perform that action at this time.