Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

domra #7232

Open
Finto-ehdotus opened this issue May 1, 2019 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented May 1, 2019

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

domra

Ehdotettu termi ruotsiksi

domra

Ehdotettu termi englanniksi

domra

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

näppäilysoittimet

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2012002051
Wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/Q941492

Perustelut ehdotukselle

Finnasta löytyy kuvia domrasta, mutta niissä virheellisesti asiasanana balalaikka. Kuvia hallinnoiviin museoihin mennyt korjauspyyntö päivittää virheelliset metatiedot – paha korjata asiasana oikeaksi, jos sopivaa ei sanastossa…

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:HK19670603:30509

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label May 1, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.