Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Commits on Mar 7, 2012
Commits on Mar 6, 2012
 1. Prepared some for parallelization and changed how files are parsed to…

  authored
  … allow for comments in the graph files
 2. Cleaned code from lots and lots of test output. Also fixed a few mino…

  authored
  …r errors with the handeling of incorrect input
Commits on Mar 5, 2012
 1. En nästan fungerande version. Trädet som byggs upp för att hitta bäst…

  authored
  …a vägen rivs inte korrekt, utan den plockar russinen ur kakan så att säga. Antag grafen A->1->B->2->C->3->A, vilket borde rivas till A B C : 6. Det rivs just nu till A B B A, vilket ju inte är rätt. Detta för att den plockar bästa bitarna ur A B C och C B A. (Det är också mycket debug-output i koden och den segfaultar i slutet)
Commits on Mar 3, 2012
Something went wrong with that request. Please try again.