Skip to content
Design files for the small badge used to teach 1000 people how to solder at the Ghent Mini Maker Faire of 2019.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Handleiding
design
media
output
README.md

README.md

mini-ph0xx

Mini-Ph0xx banner

Design files voor de kleine badge die we op de Maker Faire Gent 2019 gebruikten om 1000 mensen te leren solderen.

De badge werd ontworpen door Wim Van Gool en Toon Vandeputte. Toon werkte een ontwerp uit in Illustrator en Wim integreerde dat met de PCB layout in Altium. Deze mini ph0xx badge is in alle opzichten de kleine broer van de ph0xx badge van Fri3d Camp 2018.

De badge heeft een through-hole design en twee SMD designs op 1 printplaat. Allen doen ze met een celbatterij twee oogjes oplichten. Met het tweede SMD circuit kan je het kopervlak rond de oortjes gebruiken als aan/uit touchpad.

Deze repository bevat

Gebruik, copieer, verspreid!

Mini-Ph0xx SMD

You can’t perform that action at this time.