Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (28 sloc) 1.22 KB

GISHackathon konference

Přednášky z oblasti GISu, příjemné posezení u číše vína. Pravidelné setkání komunity od kartografů po programátory.

Lidé v pohybu

Termín: 24. - 25. 03. 2017

Místo: Mendelova univerzita v Brně, http://mendelu.cz

Twitter: https://twitter.com/gishackathon

Hlavní témata konference

  • Doprava
  • Indoor lokalizace a navigace
  • Infrastruktura

Program

draft přednášek, témat nebo přednášejících. V pátek budou probíhat přednášky na téma Lidé v pohybu, v sobotu budou připraveny workshopy - programování s mentory.

  • Kiwi.com
  • od MS DOS po webový GIS, aneb čtvrt století sloužíme obyčejným uživatelům
  • Jan Sirotek - Jak pomáhat státní správě usnadňovat život a snižovat administrativu
  • CleverAnalytics
  • Chytré auto https://www.t-mobile.cz/chytre-auto
  • CHAPS - IDOS
  • Stabislav Šumbera - webové vizualizace pro inzenyrske site

Mám tip na přednášku

Partneři

Chci být partnerem

Česká spořitelna, tým ATP ( Advanced Technology and Prototyping )

http://developers.csas.cz/

Kiwi.com

https://kiwi.com/jobs/

Mendelova univerzita v Brně

http://mendelu.cz/