Permalink
Browse files

Merge pull request #660 from pmq20/master

Translate three 2014/02/24 news into simplified Chinese
  • Loading branch information...
2 parents 8197c4f + 4234f9c commit 62d26b3c1a7ac26f2f473c0c37947ebb489ba272 @AndorChen AndorChen committed Mar 5, 2014
View
50 zh_cn/news/_posts/2014-02-24-ruby-1-9-3-p545-is-released.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+layout: news_post
+title: "Ruby 1.9.3-p545 今日发布"
+author: "usa"
+translator: "P.S.V.R"
+date: 2014-02-24 05:00:00 +0000
+lang: zh_cn
+---
+
+生日快乐, Ruby!
+今天,2月24日,是Ruby的21周岁生日。
+作为纪念,我们发布Ruby 1.9.3-P545。
+
+这是Ruby 1.9.3的最后一个顺序版本发布。
+这意味着,Ruby 1.9.3进入的安全维护状态阶段。
+我们将永远不再发布Ruby 1.9.3的新版本,除非出现了重要的回归缺陷或发现了安全问题。
+这一阶段计划保持1年。
+然后,Ruby 1.9.3的维护工作将在2015年2月24日最终结束。
+
+这次发布包含了许多缺陷修复。
+见 [tickets](https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-193/issues?set_filter=1&status_id=5)
+与 [ChangeLog](http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/tags/v1_9_3_545/ChangeLog)
+以了解更多细节。
+
+## 下载
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.bz2](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.bz2)
+
+ 大小: 10038164 bytes
+ MD5: 4743c1dc48491070bae8fc8b423bc1a7
+ SHA256: 2533de9f56d62f11c06a02dd32b5ab6d22a8f268c94b8e1e1ade6536adfd1aab
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.gz](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.gz)
+
+ 大小: 12582277 bytes
+ MD5: 8e8f6e4d7d0bb54e0edf8d9c4120f40c
+ SHA256: 05fb00ebd374ef800475eb40b71ebc42cc18c1f61f4885c11737f310d3d23111
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.zip](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.zip)
+
+ 大小: 13970747 bytes
+ MD5: d056aefa64237737fedb127257b502d2
+ SHA256: 2d0d17840da0dfbea8ace8a77050a7710d2ef3c9e05dd88f2731464532aea31e
+
+## 发布评论
+我要感谢所有支持Ruby的人。
+谢谢你们。
+
+我们愿把这次发布献给我们最好的战友,Jim Weirich。
+谢谢你,Jim。安息。
View
40 zh_cn/news/_posts/2014-02-24-ruby-2-0-0-p451-is-released.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+layout: news_post
+title: "Ruby 2.0.0-p451 今日发布"
+author: "nagachika"
+translator: "P.S.V.R"
+date: 2014-02-24 12:00:00 +0000
+lang: zh_cn
+---
+
+今天,2月24日,是Ruby的21周岁生日,
+因此,我们很高兴地宣布发布一个新的补丁版本和Ruby2.1.1,Ruby 2.0.0-p451。
+
+这次发布包含了许多缺陷修复。
+见 [tickets](https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-200/issues?set_filter=1&status_id=5)
+与 [ChangeLog](http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/tags/v2_0_0_451/ChangeLog)
+以了解更多细节。
+
+## 下载
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.bz2](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.bz2)
+
+ 大小: 10725438 bytes
+ MD5: 908e4d1dbfe7362b15892f16af05adf8
+ SHA256: 5bf8a1c7616286b9dbc962912c3f58e67bc3a70306ca90b0882ef0bd442e02f5
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.gz](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.gz)
+
+ 大小: 13587580 bytes
+ MD5: 9227787a9636551f1749ee8394b5ffe5
+ SHA256: e6d6900eb4084053058349cfdbf63ad1414b6a8d75d58b47ed81010a9947e73b
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.zip](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.zip)
+
+ 大小: 15097530 bytes
+ MD5: e90cb32e9cf534d180754d7492988748
+ SHA256: 8999133f35ad5ddc9a6174860c795c5022e3868ff3b6587448b86af81ea2d5ec
+
+## 发布评论
+
+许多贡献缺陷报告的代码提交者、开发者和用户帮助我发布了这个版本。感谢他们的贡献。
View
36 zh_cn/news/_posts/2014-02-24-ruby-2-1-1-is-released.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+layout: news_post
+title: "Ruby 2.1.1 今日发布"
+author: "naruse"
+translator: "P.S.V.R"
+date: 2014-02-24 05:00:00 +0000
+lang: zh_cn
+---
+
+今天,2月24日,是Ruby的21周岁生日,
+因此,我们很高兴地宣布发布Ruby2.1的一个补丁版本和Ruby2.1.1。
+
+Ruby 2.1有很多改进,包括在不产生严重的不兼容问题的情况下,对性能和速度进行了提升。
+您可以在Rails和其他应用程序里直接换上Ruby 2.1,然后获得一个更舒适的体验。
+
+此版本包含许多错误修正。
+见 [tickets](https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-21/issues?set_filter=1&status_id=5)
+与 [ChangeLog](http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/tags/v2_1_1/ChangeLog) 以了解更多细节。
+
+继先前宣布的 [changed versioning policy of Ruby 2.1](https://www.ruby-lang.org/en/news/2013/12/21/semantic-versioning-after-2-1-0/),
+这个版本直接被命名为 "2.1.1".
+
+## 下载
+
+* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.1.tar.bz2>
+ * 大小: 11990697 字节
+ * MD5: 53edc33b2f590ecdd9f6a344b9d92d0d
+ * SHA256: 96aabab4dd4a2e57dd0d28052650e6fcdc8f133fa8980d9b936814b1e93f6cfc
+* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.1.tar.gz>
+ * 大小: 15092388 字节
+ * MD5: e57fdbb8ed56e70c43f39c79da1654b2
+ * SHA256: c843df31ae88ed49f5393142b02b9a9f5a6557453805fd489a76fbafeae88941
+* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.1.zip>
+ * 大小: 16618363 字节
+ * MD5: 02c1dbff9c550d2d808444c8fef483bc
+ * SHA256: 6c226d3f3a4bd1a9356077473d1915968f45af6775660bb8ec5e245a337e3b14

0 comments on commit 62d26b3

Please sign in to comment.